ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
April 24, 2020
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
May 22, 2020

Συγκριτική αξιολόγηση υποψηφίων κατά την υποβολή πλειόνων αιτήσεων μετατάξεως κατ’άρθρο 71 ΥΚ- Πλημμελής η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 71 ΥΚ και σε σχέση με τις ανάγκες των προς κάλυψη θέσεων (απόδοση των υπαλλήλων-εμπειρία-χρόνος συνολικής υπηρεσίας στον οικείο βαθμό και τον κλάδο-λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου-επιμορφωτικά σεμινάρια, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ο.κ.)

 

Αριθμός απόφασης 1881/2019-Διοικητικό Εφετείο Αθηνών-Τμήμα ΙΒ΄

5. Επειδή, με το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3801/2009 (Α΄163) και ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 του ν. 4440/2016 (Α΄224/2.12.2016), ορίσθηκε ότι «1. Επιτρέπεται μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις με μετάταξη υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση … στην οποία θα ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Με την ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα. … 2. … 3. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου γίνονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής. 4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 5. …». Στο άρθρο 73 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι «1. … 2. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός … στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 71 από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών το αργότερο, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες τις υπηρεσίας. 3. … 4. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-71 του παρόντος, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου. 5. …».

  1. Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του καθ΄ού με το ανωτέρω περιεχόμενο, δεν παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη, κατ΄ αποδοχή ως βασίμων, κατά το μέρος αυτό, των προβαλλομένων με την κρινόμενη αίτηση, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ή όχι κατάδηλη υπεροχή της αιτούσας, όπως υποστηρίζει η τελευταία. Τούτο διότι το εν λόγω Υπηρεσιακό Συμβούλιο έλαβε μεν υπόψη την υπεροχή των πέντε από τις ως άνω έξι (6) επιλεγείσες προς μετάταξη υπαλλήλους στο κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, δεδομένου ότι η δεύτερη από αυτές…, με συνολική χρόνο υπηρεσίας οκτώ (8) ετών, υστερεί στο κριτήριο αυτό, σε σχέση με την αιτούσα, που έχει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας, πλην, όσον αφορά το κριτήριο της απόδοσης, αναφέρθηκε στις άριστες εκθέσεις αξιολόγησης μόνον των επιλεγεισών και σε δύο μάλιστα περιπτώσεις, των….., στις πολύ καλές (και όχι άριστες) εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, χωρίς να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των αντίστοιχων εκθέσεων της αιτούσας, οι οποίες, όπως αναφέρεται στο από 13.11.2017 Πρακτικό, κατά το κεφάλαιο της παράθεσης των στοιχείων καθενός υποψηφίου, ήταν άριστες για τα έτη 2011 και 2012 και όπως ισχυρίζεται η αιτούσα, χωρίς να αμφισβητείται από το καθ΄ού, την βαθμολογούσαν με υψηλότερη, σε σχέση με τις επιλεγείσες, βαθμολογία. Περαιτέρω, όσον αφορά τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ενώ δέχθηκε ότι θα συνεκτιμήσει κατά την επιλογή των μετατασσομένων, την τοποθέτηση αυτών σε θέσεις ευθύνης, ουδόλως αναφέρθηκε και δεν αξιολόγησε κατά τη σύγκριση των επιλεγεισών με την αιτούσα, την αναφερόμενη στο ανωτέρω κεφάλαιο του από 13.11.2017 Πρακτικού, τοποθέτηση της τελευταίας ως Προϊσταμένης του Τμήματος…., αν και αντιθέτως, ρητώς αναφέρθηκε και δέχθηκε κατά τη σύγκριση αυτή, ως προσόν μίας εξ αυτών και συγκεκριμένα, της…, την άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος …. Τα αυτά δε ισχύουν και για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω Πρακτικό της 13.11.2017, κατέχει η αιτούσα και από τις ως άνω επιλεγείσες,…. Επίσης, όσον αφορά τα συνεκτιμηθέντα επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα ή διαλέξεις και ημερίδες, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είτε αναφέρθηκε μόνον στο γεγονός της παρακολούθησης αυτών από τις επιλεγείσες (…), με εξαίρεση, μάλιστα, τη…., για την οποία δεν βεβαιώνεται η παρακολούθηση κάποιου από αυτά, χωρίς οποιαδήποτε σύγκριση με εκείνα που, κατά τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στο από 13.11.2017 Πρακτικό, παρακολούθησε η αιτούσα, είτε συνέκρινε αυτά αριθμητικώς, αποδίδοντας λόγω του μεγαλύτερου αριθμού τους, σχετικό προβάδισμα στις επιλεγείσες έναντι της αιτούσας (…), χωρίς όμως, να συνεκτιμήσει το είδος και το περιεχόμενο αυτών, σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ανάγκες των προκηρυχθεισών θέσεων του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού. Εξάλλου, ως προς την συνεκτιμηθείσα εμπειρία των υποψηφίων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά τη σύγκριση αυτών, επικαλέσθηκε μεν την εξειδικευμένη εμπειρία των …στη γραμματειακή υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων ή της Πρυτανείας ή σε θέματα διαχείρισης πανεπιστημιακής περιουσίας και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας, ως εκ της υπηρεσίας τους στο  …, καθώς και την μεγάλη εμπειρία της …σε συνταξιοδοτικής φύσεως θέματα, ως εκ της υπηρεσίας της σε μονάδες του Οργανισμού…, που κατά την κρίση του, είναι χρήσιμη για την ικανοποίηση ανάλογων αναγκών του …., όμως, δεν αναφέρθηκε στην εμπειρία της αιτούσας, ως εκ των οργανικών μονάδων στις οποίες έχει υπηρετήσει, οι οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 13.11.2017 Πρακτικό, εντάσσονται σε Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού ή Προσωπικού και Οικονομικού, ούτε προέβη σε συγκριτική αξιολόγηση της εμπειρίας αυτής της αιτούσας, σε σχέση με την εμπειρία των λοιπών επιλεγεισών υπαλλήλων και σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα καθήκοντα των προς κάλυψη θέσεων Διοικητικού-Οικονομικού. ΄Αλλωστε, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεκτίμησε ως προσόν της ….έναντι της αιτούσας, την εμπειρία αυτής ως εκπαιδεύτριας ενηλίκων σε … χωρίς να συσχετίζει την εμπειρία αυτή με τις ως άνω ανάγκες και καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, που ενδιαφέρουν εν προκειμένω και κατ’ αρχήν, δεν είναι εκπαιδευτικής φύσεως, ενώ όσον αφορά τη …., αναφέρθηκε στη εκ μέρους της μέτρια γνώση μίας ξένης γλώσσας και μάλιστα, βάσει του βιογραφικού της σημειώματος, άνευ οιουδήποτε πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, κατ΄άρθρα 27 παρ. 3 και 28 του π.δ/τος 50/2001 (Α΄39) (τέτοιο πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνεται στο διαβιβασθέντα φάκελο υποψηφιότητας), χωρίς συγκριτική αξιολόγηση με της γνώσεις ξένων γλωσσών της αιτούσας, που κατά το από 13.11.2017 Πρακτικό, συνίστανται στην άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας και την καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Τέλος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά τη σύγκριση των επιλεγεισών υπαλλήλων με την αιτούσα, αναφέρθηκε και στη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μόνον των πρώτων (πλην της…, για την οποία δεν έγινε ανάλογη αναφορά), χωρίς να βεβαιώνεται, ούτε προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η έλλειψη αντίστοιχης γνώσης της αιτούσας, η οποία άλλωστε (γνώση), αποτελεί για όλους τους υποψηφίους υποχρεωτικό πρόσθετο προσόν διορισμού και κατ΄επέκταση, μετάταξης για την κατηγορία, μεταξύ άλλων, ΠΕ, στην οποία ανήκουν οι θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη, κατά τα οριζόμενα στη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση και στις διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 (άρθρο 27 παρ. 1), στις οποίες παραπέμπει, με αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται ως προς τη γνώση αυτή, προβάδισμα κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων.

    19. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που αφορά την επιλογή των επτά (7) υποψηφίων που προτάθηκαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προς μετάταξη στις ισάριθμες επίδικες θέσεις, κατά παράλειψη της αιτούσας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα αιτιολογημένη κρίση, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως που βάλλουν ειδικώς κατά της κατάταξης δύο (2) άλλων υποψηφίων (…), στην 8η και 9η σειρά, αντίστοιχα, του συνταγέντος αξιολογικού πίνακα κατάταξης, μπροστά από την αιτούσα.