Μ.Γ.Παναγοπούλου & Συνεργάτες

Η Μαργαρίτα Παναγοπούλου αποφοίτησε το 2009 με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισήχθη πρώτη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε πρώτη με «Άριστα».
Το 2011 έγινε δεκτή από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (University of Law, Faculty of Law-MJuris), από το οποίο αποφοίτησε το 2012 πρώτη, με βαθμό «Άριστα» («Distinction») και βραβεύτηκε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Κολλέγιό της (Clifford Prize Award, Ruth Deech Prize και Ely Carter Prize Award). Από το 2009 έως τον Νοέμβριο του 2018 εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνου Λαζαράτου, αποκτώντας πλούσια δικαστηριακή εμπειρία σε όλους τους τομείς του διοικητικού δικαίου.
Το 2019 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο «Μ. Γ. Παναγοπούλου & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο».
Η Μαργαρίτα Παναγοπούλου είναι Νομική Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ και έχει λάβει πιστοποίηση ως DPO από την DPO Academy της Νομικής Βιβλιοθήκης στο δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τομείς ενασχόλησης

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων & δημοσίων διαγωνισμών (προδικασία ν.4412/2016)
Δίκαιο Παιδείας

·         Αδειοδότηση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)

·         Διαδικασία εκλογής και εξελίξεως μελών ΔΕΠ

·         Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ

·         Απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ και σχολών ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως

Δίκαιο Περιβάλλοντος-Πολεοδομικό δίκαιο

·         Χωροθέτηση-Ειδικά χωροταξικά πλαίσια

·         ΑΕΠΟ

·         Δίκαιο Προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων

Ø  Διοικητική διαδικασία ενώπιον του ΚΑΣ

·         Δίκαιο αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού

Ø  καθορισμός και επανακαθορισμός ζώνης αιγιαλού-παλαιού αιγιαλού-παραλίας

Ø  δημόσια κτήματα-τουριστικά δημόσια κτήματα

Ø  πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής-καθορισμού αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσεως

·         Οριοθέτηση ρεμάτων

·         Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων

·         Μονάδες ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ

Ø  χωροθέτηση-αδειοδότηση

Ø  παράσταση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

·         Ενστάσεις ΣΥΠΟΘΑ-δίκαιο αυθαιρέτων

Εργατικό Δίκαιο-Δίκαιο υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ευρύτερου δημοσίου τομέα

·         Υπηρεσιακές μεταβολές

Ø  μεταθέσεις

Ø  μετατάξεις

Ø  αποσπάσεις

Ø  προαγωγές

Ø  τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Γενικών Διευθύνσεων

·         Διεκδικήσεις μισθολογικών παροχών και πάσης φύσεως επιδομάτων

·         Κήρυξη απεργίας-έννομες συνέπειες απεργιακών κινητοποιήσεων

·         Συμμετοχή, επιλογή και τοποθέτηση μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ

·         Πειθαρχικό δίκαιο

Ø  Παράσταση σε πειθαρχικά συμβούλια

·         Επιθεώρηση εργασίας

Ø  χειρισμός καταγγελιών-παράσταση

Φορολογικό δίκαιο

·         Καταλογισμός πάσης φύσεως άμεσων και έμμεσων φόρων

·         Διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

Ø  ανακοπές σε μέτρα αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου περιουσίας-τραπεζικών λογαριασμών

Ø  ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές των εταιριών

Δίκαιο κοινωνικής ασφαλίσεως

·         Καταλογισμοί ασφαλιστικών εισφορών-Πρόστιμα

·         Συσχέτιση επιχειρήσεων-αλληλέγγυος κοινωνικοασφαλιστική ευθύνη

Δημοσιονομικό δίκαιο

·         Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις

Ø  χορήγηση-ανάκληση-διαδικασία καταβολής επιδοτούμενων προγραμμάτων

Ø  παράσταση στις αρμόδιες διοικητικές Επιτροπές χορηγήσεως-ανακλήσεως επιδοτήσεων-πιστοποιήσεως πορείας επιδοτούμενων έργων

·         Δημοσιονομικές διορθώσεις δημοσίων υπολόγων-δίκαιο Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού

Δίκαιο ΜΜΕ

·         Συμμετοχή, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Καθηγητή Πάνο Λαζαράτο στην δικαστική προσβολή της αδειοδοτικής διαδικασίας των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας που Προκηρύχθηκε το 2016 δυνάμει των διατάξεων του ν.4339/2015 από το Υπουργείο Επικρατείας.

·         Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ø  κυρώσεις-παράσταση-δικαστική προσβολή

·         Επιβολή πάσης φύσεως τελών-οικονομικών ανταλλαγμάτων σε βάρος ΜΜΕ

Τελωνειακό Δίκαιο

·         Επιβολή-καταλογισμός πολλαπλών τελών

·         Λαθρεμπορία

·         Επιβολή-καταλογισμός Ειδικών Φόρων Καταναλώσεως

Υπερεθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα

·         Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

·         Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου