Τομείς ενασχόλησης

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων διαγωνισμών (προδικασία ν.4412/2016)


Δίκαιο Παιδείας

·         Αδειοδότηση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)

·         Διαδικασία εκλογής και εξελίξεως μελών ΔΕΠ

·         Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ

·         Απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ και σχολών ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως


Δίκαιο Περιβάλλοντος-Πολεοδομικό δίκαιο

·         Χωροθέτηση-Ειδικά χωροταξικά πλαίσια

·         ΑΕΠΟ

·         Δίκαιο Προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων

Ø  Διοικητική διαδικασία ενώπιον του ΚΑΣ

·         Δίκαιο αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού

Ø  καθορισμός και επανακαθορισμός ζώνης αιγιαλού-παλαιού αιγιαλού-παραλίας

Ø  δημόσια κτήματα-τουριστικά δημόσια κτήματα

Ø  πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής-καθορισμού αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσεως

·         Οριοθέτηση ρεμάτων

·         Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων

·         Μονάδες ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ

Ø  χωροθέτηση-αδειοδότηση

Ø  παράσταση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

·         Ενστάσεις ΣΥΠΟΘΑ-δίκαιο αυθαιρέτων


Εργατικό Δίκαιο-Δίκαιο υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ευρύτερου δημοσίου τομέα

·         Υπηρεσιακές μεταβολές

Ø  μεταθέσεις

Ø  μετατάξεις

Ø  αποσπάσεις

Ø  προαγωγές

Ø  τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Γενικών Διευθύνσεων

·         Διεκδικήσεις μισθολογικών παροχών και πάσης φύσεως επιδομάτων

·         Κήρυξη απεργίας-έννομες συνέπειες απεργιακών κινητοποιήσεων

·         Συμμετοχή, επιλογή και τοποθέτηση μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ

·         Πειθαρχικό δίκαιο

Ø  Παράσταση σε πειθαρχικά συμβούλια

·         Επιθεώρηση εργασίας

Ø  χειρισμός καταγγελιών-παράσταση


Φορολογικό δίκαιο

·         Καταλογισμός πάσης φύσεως άμεσων και έμμεσων φόρων

·         Διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

Ø  ανακοπές σε μέτρα αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου περιουσίας-τραπεζικών λογαριασμών

Ø  ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές των εταιριών


Δίκαιο κοινωνικής ασφαλίσεως

·         Καταλογισμοί ασφαλιστικών εισφορών-Πρόστιμα

·         Συσχέτιση επιχειρήσεων-αλληλέγγυος κοινωνικοασφαλιστική ευθύνη


Δημοσιονομικό δίκαιο

·         Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις

Ø  χορήγηση-ανάκληση-διαδικασία καταβολής επιδοτούμενων προγραμμάτων

Ø  παράσταση στις αρμόδιες διοικητικές Επιτροπές χορηγήσεως-ανακλήσεως επιδοτήσεων-πιστοποιήσεως πορείας επιδοτούμενων έργων

·         Δημοσιονομικές διορθώσεις δημοσίων υπολόγων-δίκαιο Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού


Δίκαιο ΜΜΕ

·         Συμμετοχή, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Καθηγητή Πάνο Λαζαράτο στην δικαστική προσβολή της αδειοδοτικής διαδικασίας των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας που Προκηρύχθηκε το 2016 δυνάμει των διατάξεων του ν.4339/2015 από το Υπουργείο Επικρατείας.

·         Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ø  κυρώσεις-παράσταση-δικαστική προσβολή

·         Επιβολή πάσης φύσεως τελών-οικονομικών ανταλλαγμάτων σε βάρος ΜΜΕ


Τελωνειακό Δίκαιο

·         Επιβολή-καταλογισμός πολλαπλών τελών

·         Λαθρεμπορία

·         Επιβολή-καταλογισμός Ειδικών Φόρων Καταναλώσεως


Υπερεθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα

·         Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

·         Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου