Δημοσιεύσεις

«Η αμφίεση ως εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων σε προσβάσιμους σε όλους, δημόσιους χώρους: res iudiacata;» σχόλιο στην απόφαση του ΕυρΔΔΑ Ahmet Arslan and others κατά Τουρκίας, δημοσιευμένο στο περιοδικό «το Σύνταγμα», Σεπτέμβριος 2010, εκδ.Σάκκουλα.


«Ο εγκρατής δικαστής:(αποφάσεις ΑΕΔ 9/2008, 21, 22, 32/1994, ΣτΕ 22/2007, 452/2002)», υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Δεύτερο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού δικαίου», εκδ.Σάκκουλα.

«Ζητήματα κυριότητος σε παλαιό αιγιαλό», γνωμοδότηση Πάνου Λαζαράτου-Παναγοπούλου Μαργαρίτας, ΕφημΔΔ 2/2011.

«Το ζήτημα της νομιμότητας της επιβολής δημοτικών τελών στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας», γνωμοδότηση Πάνου Λαζαράτου-Παναγοπούλου Μαργαρίτας, ΔΦΝ 2011, 1476 επ.

«Το ζήτημα της νομιμότητας της αποκρατικοποίησης της ΕΑΥΘ ΑΕ», Γνωμοδότηση Πάνου Λαζαράτου-Παναγοπούλου Μαργαρίτας, ΔτΑ 2011.

«Το συνταγματικό ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσεως για την υιοθέτηση Κανονισμού του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των πωλήσεων», ΕφημΔΔ 2012, 593.

«Απαραίτητα στοιχεία αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς - Σχόλιο στην ΣτΕ (ΕΑ) 233/2013», ΘΠΔΔ 11/2013, 997.

«Προδικαστική προσφυγή-Σχόλιο στην ΔεφΑθ 641/2013», ΘΠΔΔ 2/2014, 176.

«Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας: Ζητήματα ευρωπαϊκού και συνταγματικού δικαίου», Γνωμοδότηση Πάνου Λαζαράτου-Παναγοπούλου Μαργαρίτας, ΔτΑ 64/2015, 351 επ.

«Και πάλι: Η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο κατά την Οδηγία 2013/36/ΕΚ», μελέτη Πάνου Λαζαράτου-Παναγοπούλου Μαργαρίτας, ΕφημΔΔ 1/2015, 78 επ.