ΑΕΙ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑ
December 21, 2020

ΤΕΙ και διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης των μελών του κύριου επιστημονικού προσωπικού. Ο έλεγχος νομιμότητας του Υπουργού Παιδείας πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών-Η σχετική υπουργική απόφαση πρέπει να εκδοθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ εντός εξαμήνου- Η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από το χρόνο περιέλευσης του φακέλου εκλογής στον Υπουργό Παιδείας-Η προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνο.

 

ΣΤΕ 1949/2019-Τμήμα Γ΄

 

  1. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 που αποβλέπουν στην ταχεία περάτωση της διαδικασίας της εκλογής ή εξέλιξης των μελών του κύριου επιστημονικού προσωπικού (“καθηγητών”) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα οποία συγκαταλέγονται και τα Τ.Ε.Ι., από τα πανεπιστημιακά όργανα και στην χρονικά περιορισμένη, ενόψει της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων αυτών, ανάμειξη του Υπουργού Παιδείας στην όλη διαδικασία της εκλογής, συνάγεται ότι ο συνταγματικά κατοχυρωμένος έλεγχος νομιμότητας του Υπουργού Παιδείας επί της εκλογής ή εξέλιξης, πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία περιέλευσης της πράξης διορισμού που εκδίδει ο Πρύτανης (ή το αρμόδιο όργανο του Τ.Ε.Ι.) και του φακέλου της διαδικασίας επιλογής στο Υπουργείο Παιδείας. Μετά την πάροδο της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας, ο Υπουργός δεν μπορεί πλέον να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας, η δε τυχόν εκδιδόμενη σχετική απόφασή του είναι παράνομη, ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της αρμοδιότητάς του (βλ. ΣτΕ 927/2018, πρβλ. ΣτΕ 2657/2009, 9912/2007, 3990/2001, 3263/2000 κ.α.). Σε περίπτωση δε έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται η πράξη εκλογής ή εξέλιξης, η οποία είναι, κατά το νόμο, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρέπει να δημοσιευθεί στην εν λόγω Εφημερίδα, και μάλιστα εντός της ως άνω προθεσμίας έξι μηνών και η σχετική ακυρωτική απόφαση (πρβλ. ΣτΕ 3574/2010 7μ., 4647/2012 7μ., 4186-7/2012, σχετ. ΣτΕ 1375/2008 7μ.).

 

  1. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την …9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας (…) προκηρύχθηκε μια θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “…” στο Τμήμα ….Τ.Ε.Ι. …. Με το …11.2.2016 πρακτικό της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής επελέγη ομόφωνα ο αιτών για την πλήρωση της εν λόγω θέσης και, ακολούθως, εκδόθηκε η …18.10.2016 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι….. περί εξέλιξης του αιτούντος από την θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στη θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από συνυποψήφιο του αιτούντος για την θέση αυτή η …16.1.2017 προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας. Ο φάκελος εξέλιξης του αιτούντος περιήλθε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 27.4.2017 (αρ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. …/27.4.2017), η δε προσβαλλόμενη …27.10.2017 πράξη του Υπουργού, με την οποία ακυρώθηκε η πράξη εξέλιξής του στην θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28.11.2017 (…).

 

  1. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία διενεργήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ο έλεγχος νομιμότητας της επίδικης εξέλιξης του αιτούντος στη θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, τελειώθηκε με την δημοσίευσή της (βλ. άρθρο 18 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ν. 2690/1999, Α΄ 45) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28.11.2017, δηλαδή μετά την πάροδο της προθεσμίας 6 μηνών από τις 27.4.2017, ημερομηνία περιέλευσης του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συνεπώς, όπως βασίμως προβάλλεται, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνο και πρέπει να ακυρωθεί, είναι δε αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.