ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
May 22, 2020
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
December 21, 2020

Με το πρακτικό 2337/2020 κρίθηκε πλημμελής η συμμόρφωση του καθ’ου Πανεπιστημίου προς την με αρ.1881/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Τούτο διότι, η νέα διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μετάταξης που έγινε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε συμμόρφωση προς την δικαστική απόφαση κρίθηκε ότι πάσχει, λόγω του ότι η συγκριτική αξιολόγηση της αιτούσας προς τις τρεις συνυποψήφίες της που είχαν ήδη μεταταγεί στον φορέα, έλαβε χώρα χωρίς να έχει προηγηθεί ανάκληση των αποφάσεων μετάταξής τους, οι οποίες απώλεσαν το νόμιμο έρεισμά τους συνεπεία της δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα να μην έχει αντικείμενο η εκ νέου υποβολή των εν λόγω υπαλλήλων σε κρίση.

Πρακτικό Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2337/2020

 1. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, του άρθρου 50 παρ. 1, 4 και 5 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄8), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.702/1977, Α΄268) και του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α΄274), όπως ισχύει, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής. Στην περίπτωση δε ακύρωσης διοικητικής πράξης με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή διοικητικού εφετείου, η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς την ακυρωτική απόφαση, υποχρεούται όχι μόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής κατάστασης που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από την πράξη αυτή, ανακαλώντας ή τροποποιώντας (κατά περίπτωση) τις σχετικές στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση, στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη (Πρακτικά Συμβουλίου Συμμόρφωσης ΣτΕ 2/2017, 11,14/2016, 30/2009 κ.ά).
 2. Επειδή, εξάλλου, είχαν ολοκληρωθεί εν τω μεταξύ, οι μετατάξεις αφενός μεν των δύο πρώτων στη σειρά κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης…., με κοινές αποφάσεις της Πρύτανη του ….Πανεπιστημίου και του Διοικητή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τα οποία προέρχονταν (….), αφετέρου δε, της πέμπτης στη σειρά κατάταξης, ….με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών (….), λόγω της προέλευσής της από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (…) και της μετάταξής από αυτό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3613/2007.

  6. Επειδή, με τα ανωτέρω δεδομένα, όσον αφορά τις…., εφόσον το Υπηρεσιακό Συμβούλιο …του ….Πανεπιστημίου, που συγκροτήθηκε εκ νέου, με το από 11.12.2019 Πρακτικό του, επελήφθη ξανά του ζητήματος της επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη και προέβη σε νέα κρίση, κατά συγκριτική αξιολόγηση της αιτούσας και των ανωτέρω συνυποψηφίων της, καταλήγοντας και πάλι, στην επιλογή αυτών για την πλήρωση των τεσσάρων (4) από τις συνολικά επτά (7) θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, κατά παράλειψη της αιτούσας, με την αιτιολογία που προπαρατέθηκε, το εν λόγω Πανεπιστήμιο συμμορφώθηκε κατ’ αρχήν προς την 1881/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από την οποία άλλωστε, δεν απέρρεε υποχρέωση επιλογής της αιτούσας προς μετάταξη. Και ναι μεν παραπονείται η αιτούσα με το υπόμνημα που υπέβαλε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ότι το ως άνω νεότερο Πρακτικό εξακολουθεί να είναι πλημμελώς αιτιολογημένο, παρουσιάζοντας όμοιες, κατ’ αυτήν, πλημμέλειες με εκείνες που διαγνώσθηκαν με την ακυρωτική απόφαση, το τελευταίο, όμως, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλου, δεν είναι πρόδηλο και αμέσως διαπιστώσιμο, ενδεχόμενες δε πλημμέλειες της αιτιολογίας του νέου αυτού Πρακτικού, δεν ελέγχονται από το Συμβούλιο συμμόρφωσης, παρά μπορούν να ελεγχθούν δικαστικά κατόπιν νέας αιτήσεως ακυρώσεως της αιτούσας (πρβλ. Συμβούλιο Συμμόρφωσης ΣτΕ 10/2014, 120/2009). Όσον αφορά, όμως, τις…., το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ναι μεν υπέβαλε εκ νέου σε κρίση και τις υπαλλήλους αυτές, τούτο όμως, ενώ είχαν ήδη μεταταγεί στο …. Πανεπιστήμιο και χωρίς προηγουμένως το τελευταίο να προβεί σε θετικές ενέργειες προς αναμόρφωση της κατάστασης που είχε εν τω μεταξύ δημιουργηθεί και στην επαναφορά των πραγμάτων στη θέση που θα βρίσκονταν εάν δεν είχε προηγηθεί η ακυρωθείσα πράξη, ως όφειλε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 3η σκέψη. Συγκεκριμένα, δεν ανακάλεσε τις αποφάσεις μετάταξης των …(που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…., αντίστοιχα), τουλάχιστον καθ’ ό μέρος είχε συμπράξει στην έκδοσή τους, ενημερώνοντας μάλιστα αναλόγως και το μονομελές όργανο διοίκησης του έτερου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που συνέπραξε στις αποφάσεις αυτές, ούτε ενημέρωσε σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς που είχαν εκδώσει την απόφαση μετάταξης σε αυτό της …(που δημοσιεύθηκε στις…), έτσι ώστε να έχει αντικείμενο η εκ νέου υποβολή των υπαλλήλων αυτών σε κρίση, κατά συγκριτική αξιολόγηση με την αιτούσα και σε περίπτωση θετικής και πάλι υπέρ αυτών κρίσης, να εκδοθούν νέες αποφάσεις μετάταξης με αναδρομική ισχύ. Κι αυτό παρά το ότι οι ανωτέρω τρεις αποφάσεις μετάταξης είχαν απωλέσει το νόμιμο έρεισμά τους, δοθέντος ότι η από 13.11.2017 θετική υπέρ των ανωτέρω υπαλλήλων γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 16η), κατ’ επίκληση της οποίας εκδόθηκαν, όπως κρίθηκε με την 1881/2019 δικαστική απόφαση, ενσωματώθηκε στο από 19.3.2018 Πρακτικό του ίδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 18η), το οποίο και ακυρώθηκε με την απόφαση αυτή. Συνεπώς, η επιχειρηθείσα εν προκειμένω συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι πλημμελής.

  7. Επειδή, κατόπιν αυτών, πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ. 61/2004, να κληθεί το …Πανεπιστήμιο να συμμορφωθεί πλήρως, κατά τα προεκτεθέντα, προς την ως άνω ακυρωτική απόφαση, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα του κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό.

  Γ ι ά τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς

  Διαπιστώνει πλημμελή συμμόρφωση, κατά το σκεπτικό, του ….Πανεπιστημίου προς την 1881/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Καλεί το …Πανεπιστήμιο να συμμορφωθεί πλήρως προς την εν λόγω απόφαση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σ’ αυτό του παρόντος πρακτικού.