ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
December 15, 2020
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
April 9, 2021

Μερική συμμόρφωση της διοικήσεως στην δικαστική απόφαση με αρ.559/2020 του ΔΕφΑθ που έκρινε ότι μη νομίμως αποκλείστηκε ο αιτών από διαδικασία επιλογής σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διευθύνσεως λόγω της συμμετοχής του στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την διαδικασία αξιολόγησης του ν.4369/2019, καθότι η απεργιακή αυτή κινητοποίηση καλύπτεται από τεκμήριο νομιμότητας. Με το πρακτικό με αρ.2141/2020 του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοικήσεως στην ανωτέρω απόφαση, καταλαμβάνει όχι μόνον την μοριοδότηση του αιτούντα, αλλά και την επανάληψη της διαδικασίας που επακολουθεί με την πραγματοποίηση δομημένων συνεντεύξεων με τη συμμετοχή του αιτούντος, εφ’ όσον αυτός βρίσκεται, αναλόγως της μοριοδότησής του, μεταξύ αυτών που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εμφανίζονται για συνέντευξη.

Αριθμός πρακτικού:2141/2020
Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(άρθρο 2 ν.3068/2002)


2. Επειδή, εν προκειμένω, από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το από 19.9.2018 1ο Πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου…., ο αιτών αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης του Υπουργείου…, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016, με την αιτιολογία ότι αυτός υπαιτίως δεν είχε προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του κατά το έτος 2017, η δε από 16.10.2018 ένστασή του απορρίφθηκε με το από 26.10.2018 6ο Πρακτικό του ιδίου οργάνου. Ο αιτών άσκησε κατά των ανωτέρω πράξεων αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προβάλλοντας ότι δεν προέβη στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά λόγω της συμμετοχής του στην κηρυχθείσα, με την από 16.3.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, απεργία – αποχή των υπαλλήλων από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρθρα 14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία αξιολόγησης. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την 559/2020 απόφασή του, έκρινε ότι η παράλειψη του αιτούντος να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, καλύπτονταν από την απεργία – αποχή που είχε κηρύξει στις 15.3.2017 η ΑΔΕΔΥ, η οποία δεν προσβλήθηκε με οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον των δικαστηρίων, διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, το τεκμήριο της νομιμότητάς της και, επομένως, δεν εκώλυε τη συμμετοχή του στη επίδικη διαδικασία. , Κατόπιν αυτών, δέχθηκε την αίτηση και ακύρωσε ως αναιτιολόγητο το από 19.9.2018 1ο Πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου…, κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα, καθώς και το από 26.10.2018 6ο Πρακτικό του ιδίου Συμβουλίου (ΣΕΠ).

3. Επειδή, μετά την κοινοποίηση της ως άνω 559/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Διοίκηση προέβη στις κάτωθι ενέργειες: ….Οι ενέργειες αυτές της διοίκησης συνιστούν μερική μόνο συμμόρφωση στην 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθ’ όσον, ναι μεν με την ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε το από 19.9.2018 1ο Πρακτικό του ΣΕΠ, με το οποίο αποκλείσθηκε ο αιτών από τις περαιτέρω διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου…, η ακύρωση όμως του εν λόγω πρακτικού έχει την αυτόθροη συνέπεια ότι η Διοίκηση οφείλει όχι μόνον να μοριοδοτήσει τον αιτούντα (όπως πράγματι έπραξε), αλλά και να επαναλάβει τη διαδικασία που επακολουθεί με την πραγματοποίηση δομημένων συνεντεύξεων με τη συμμετοχή του αιτούντος, εφ’ όσον αυτός βρίσκεται, αναλόγως της μοριοδότησής του, μεταξύ αυτών που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εμφανίζονται για συνέντευξη. Οίκοθεν νοείται ότι στη συνέντευξη θα συμμετάσχει ο ίδιος αριθμός υποψηφίων, με τη μη συμμετοχή, εφ’ όσον βάσει μορίων συμμετάσχει ο αιτών, του υποψηφίου που έχει τη μικρότερη μοριοδότηση. Επίσης, οίκοθεν νοείται ότι εφ’ όσον κριθεί ότι ο αιτών δικαιούται να τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος σε μία εκ των ανωτέρω πέντε Διευθύνσεων και αποδεχθεί τη θέση αυτή, τα πράγματα θα επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, με τις ανάλογες εσωτερικές μετακινήσεις.

4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η Διοίκηση έχει μερικώς συμμορφωθεί προς την 559/2020 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Θ’ Ακυρωτικό), πρέπει δε, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 του ν. 3068/2002 και 3 παράγραφος 2 του π.δ. 61/2004, να κληθεί η Διοίκηση δια των αρμοδίων οργάνων της να συμμορφωθεί πλήρως, κατά τα προεκτεθέντα, προς την εν λόγω απόφαση, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Διαπιστώνει πλημμελή συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 559/2020 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Θ’ Ακυρωτικό).

Καλεί τη Διοίκηση να συμμορφωθεί πλήρως προς την εν λόγω απόφαση, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.