ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
May 22, 2020
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
December 15, 2020

Επί σχετικής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εξεδόθη η  με αριθμό 568/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία πιθανολογήθηκε ότι η προσωρινή εγγραφή της αιτούσας στο μητρώο μελών της καθ’ης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, για τις ανάγκες συμμετοχής της στο Τακτικό Συνέδριο της τελευταίας, θα συνιστούσε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος

 

Πρωτοδικείο Αθηνών

Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων-Αριθμός Απόφασης 568/2019

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8-10-2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας-αιτούσας: της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «»…

Της καθ’ης η κλήση-καθ’ης η αίτηση: της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «»…

Η αιτούσα εκθέτει ότι είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) των συλλόγων των εργαζομένων του Υπουργείου…και των εποπτευόμενων από αυτό οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία (ομοσπονδία) συστάθηκε δυνάμει της με αριθμό…διαταγής του Ειρηνοδίκη…και ότι η καθ’ης η αίτηση είναι τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά της οποίας η αιτούσα έχει ασκήσει την από….αγωγή-προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το περιεχόμενο της οποίας ενσωματώνει στην υπό κρίση αίτηση και στην οποία (αγωγή) και αφού εκθέτει ότι υπέβαλε στην καθ’ης την υπ’αριθμ.πρωτ…αίτηση εγγραφής και το Γενικό Συμβούλιο της τελευταίας με την από…απόφασή του απέρριψε την αίτησή της, ζητεί να αναγνωριστεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής της ως μελών της καθ’ης και να διαταχθεί με την εκδοθησόμενη απόφαση η εγγραφή της αιτούσας στο μητρώο των μελών της καθ’ης. Επικαλούμενη δε επικείμενο κίνδυνο και ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη στον αποκλεισμό της από την συμμετοχή στο συνέδριο της καθ’ης που θα λάβει χώρα την…, καθώς το επόμενο συνέδριο θα λάβει χώρα…., ζητεί να διαταχθεί η προσωρινή εγγραφή της ως μελών της καθ’ης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής-προσφυγής της…

Η αίτηση με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα … πρέπει να απορριφθεί, διότι ενδεχόμενη κατάφαση του παραδεκτού και της βασιμότητας της αίτησης θα οδηγούσε προφανώς όχι σε παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας αλλά σε ανεπίτρεπτη κατ’  άρθρο  692 παρ. 4 του ΚπολΔ, πλήρη ικανοποίηση (απόλαυση) του ασφαλιστέου δικαιώματος της αιτούσας και στη δημιουργία αμετάκλητης κατάστασης, ενόψει της φύσης και του περιεχομένου του σχετικού δικαιώματος, καθώς η αιτούμενη προσωρινή δικαστική προστασία (να διαταχθεί η προσωρινή εγγραφή της αιτούσας ως μελών της καθ΄ης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής-προσφυγής της) ταυτίζεται με το αντικείμενο της οριστικής δικαστικής προστασίας και δεν υπολείπεται εκείνου, ενώ σε ενδεχόμενη απόρριψη της αγωγής, η συμμετοχή της αιτούσας στο συνέδριο της καθ΄ης και η άσκηση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εκ μέρους των αντιπροσώπων της αιτούσας, θα οδηγούσε σε δημιουργία αμετάκλητης κατάστασης. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν δύναται το Δικαστήριο να διατάξει άλλο πρόσφορο (νόμιμο) ασφαλιστικό μέτρο, διότι η εξουσία του Δικαστηρίου δεν είναι απεριόριστη αλλά κινείται εντός του με την αίτηση διαγραφόμενου ως επιδιωκόμενου σκοπού της έννομης προστασίας. Προϋπόθεση της διάταξης άλλους ασφαλιστικού μέτρου από το δικαστήριο, η, για την οποία ευχέρεια αυτού υφίσταται και αν ακόμη ζητούνται περισσότερο ασφαλιστικά μέτρα, είναι το νομικά βάσιμο του ζητούμενου ασφαλιστικού μέτρου, γιατί, ενόψει της αξίωσης του άρθρου 688 παρ. 1 να ορίζεται στην αίτηση το ζητούμενο μέτρο, το νομικά βάσιμο της αίτησης θα κριθεί βάσει του ζητούμενου ασφαλιστικού μέτρου και όχι στο πλαίσιο του απ’ αυτού διαγραφόμενου σκοπού της αξιούμενης έννομης προστασίας, δηλαδή βάσει του, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ενδεχομένως κρινόμενου ως κατάλληλου, να διαταχθεί ασφαλιστικού μέτρου. Έτσι αν το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο είναι νομικά αβάσιμο, όπως εν προκειμένω, δεν μπορεί το δικαστήριο να διατάξει άλλο, νομικά βάσιμο, ασφαλιστικό μέτρο […]. Τέλος, και με δεδομένο ότι-όπως αναφέρεται στην αίτηση- η ομοσπονδία συστάθηκε δυνάμει της με αριθμό…διαταγής του Ειρηνοδίκη… η καθυστέρηση στην άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως υποδηλώνει τόσο την έλλειψη του επικαλούμενου κατεπείγοντος, όσο και του επικείμενου κινδύνου. Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ….