ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
April 24, 2020
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ
March 3, 2021

Με την με αρ.126/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ακυρώθηκε η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Πρύτανη του καθ’ου Πανεπιστημίου να μονιμοποιήσει την αιτούσα, επί θητεία Λέκτορα. Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι επί υποβολής αιτήματος μονιμοποιήσεως επί θητεία Λέκτορα, υφίσταται δέσμια υποχρέωση του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ προς μονιμοποίησή του, με την συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τον διορισμό του στην βαθμίδα του Λέκτορα και ότι δεν εφαρμόζεται στην διαδικασία μονιμοποιήσεώς του η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 19 ν.4009/2011.

Αριθμός απόφασης: 126/2020-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Επειδή, στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9. 2011), με τίτλο, μετά την αντικατάσταση αυτού με το άρθρο τέταρτο παρ. 14 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων», ορίζεται ότι: «1. α) … γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών. … (όπως το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄, η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4559/2018, Α΄ 142/3.8.2018) δ) … 2. … 5. α) … θ) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα καθηγητή καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: αα) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον … οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη, ββ) … 6. … 7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητή, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών …». Εξάλλου, στο άρθρο 77 του ίδιου νόμου (4009/2011) ορίζεται ότι: «1. … 2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. … 3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται από την ΑΔΙΠ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70. 4. … 5. α) … β) οι Λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. γ) … δ) …» (όπως η περίπτωση β΄, ισχύουσα μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, Α΄ 24, ήδη αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4559/2018).

  5. Επειδή, από τη γραμματική ερμηνεία της παρατεθείσης διατάξεως της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, συνάγεται ότι, προκειμένου να μονιμοποιηθεί βάσει αυτής επί θητεία υπηρετών Λέκτωρ Α.Ε.Ι., απαιτείται, μόνον, η υποβολή σχετικής αιτήσεως, με τη συμπλήρωση από αυτόν τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό του στη βαθμίδα που υπηρετεί κατά το χρόνο της αιτήσεώς του.

 1. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, κατά τον χρόνο υποβολής από την αιτούσα της αιτήσεώς της για μονιμοποίηση στο βαθμό του Λέκτορος (…), αυτή, διορισθείσα στον βαθμό αυτό τον Ιούνιο του έτους 2010 (ΦΕΚ…), είχε ήδη, από τον 6ο.2013, συμπληρώσει την -απαιτούμενη από την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011- τριετή υπηρεσία, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό της στη βαθμίδα που υπηρετεί κατά το χρόνο της αιτήσεώς της. Με τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το ότι για την επίδικη διαδικασία μονιμοποιήσεως επί θητεία Λεκτόρων δεν τυγχάνει εφαρμογής, όπως αβασίμως προβάλλει το καθ’ ου, η παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου (19 του ν. 4009/2011), καθόσον αυτή αφορά μόνο «τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητή», το Δικαστήριο, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα (ως ερμηνευτικών εγκυκλίων ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων) των Φ.122.1/118/203028/Ζ2/23.11.2018 και Φ.122.1/140/ 197895/29.11.2019 εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των οποίων, σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με συνέπεια το ανυπόστατό τους, κρίνει, κατά τα εκτεθέντα στην 5η σκέψη, ότι πρέπει α) η ένδικη αίτηση, κατά τον βάσιμο σχετικό λόγο της, να γίνει δεκτή, β) οι προσβαλλόμενες πράξεις να ακυρωθούν και γ) η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, κατά τα αναφερόμενα πιο πάνω.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

  Δέχεται την αίτηση.

  Ακυρώνει: α) την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Πρύτανη του Πανεπιστημίου…, όσον αφορά τη μονιμοποίηση της αιτούσης, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, στη βαθμίδα του Λέκτορος …και β) την 907/10.12.2019 απόφαση της Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος …του αυτού Πανεπιστημίου, απορριπτικής της από 8.8.2018 αιτήσεως της αιτούσης για την πιο πάνω μονιμοποίησή της.

  Αναπέμπει την υπόθεση στο Πανεπιστήμιο…, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα κατά το σκεπτικό.