ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
June 28, 2022
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
December 30, 2022

Με την με αρ.1380/2022 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας σε θαλάσσια νησιωτική περιοχή κατ’αποδοχή αίτησης ακύρωσης του οικείου Δήμου, ο οποίος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την υπόψη πλωτή εξέδρα:

Αριθμός 1380/2022-ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Ε΄

6. Επειδή, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορηγήσεως άδειας για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή ο ίδιος ο Υπουργός, εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία 50 ημερών, εξετάζει τη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναγράφει, μεταξύ άλλων, τη συγκεκριμένη θέση, στην οποία προτίθεται να τοποθετήσει την πλωτή εξέδρα. Το αίτημα του για την έκδοση της άδειας εγκρίνεται ή απορρίπτεται με εκτίμηση πρόσφορων προς τούτο κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η προστασία των λουομένων, η δυνατότητα λειτουργίας της πλωτής εξέδρας με την κατά προορισμό χρήση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου και λοιπούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής. Η απόφαση δε του αρμοδίου οργάνου που δέχεται η απορρίπτει το υποβληθέν αίτημα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, όπως η αιτιολογία αυτή προκύπτει από το περιεχόμενο της πράξης και συμπληρώνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, και δεν αρκεί η απλή παράθεση των κριτηρίων, τα οποία θεσπίζει ο νόμος για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, ιδίως όταν κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε της έκδοσής της τέθηκαν ζητήματα ως προς τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση (πρβλ. ΣτΕ 2992/2017, 1039/2013). Εξάλλου, εκτός από τα προαναφερθέντα κριτήρια, πρέπει να αξιολογούνται και οι σωρευτικές επιπτώσεις από τυχόν ύπαρξη και άλλων πλωτών εξεδρών στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση ή αναίρεση της κοινής χρήσης του θαλάσσιου χώρου και του αιγιαλού.


9. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν στο ιστορικό, πράγματι, η προσβαλλόμενη πράξη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι ενώ ο Δήμος …, κατά τη διατύπωση της απλής γνώμης που προηγήθηκε της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, έθεσε το ζήτημα των σωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής από την ύπαρξη στην λόγω παραλία δύο αδειοδοτημένων πλωτών εξεδρών, που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, έχουν ήδη τοποθετηθεί στα άκρα αυτής, καθώς και ζήτημα ασφάλειας των λουομένων με αναφορά σε θανατηφόρο δυστύχημα που είχε συμβεί στην ίδια παραλία στο παρελθόν, ο αρμόδιος Υπουργός έκανε δεκτό το αίτημα του ενδιαφερόμενου για την τοποθέτηση της επίδικης πλωτής εξέδρας καθώς και διαδρόμου πρόσβασης σ’ αυτήν χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι αξιολόγησε τα εν λόγω ζητήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραλίας “…” σε σχέση και με τη φέρουσα ικανότητά της για εγκατάσταση μίας επιπλέον πλωτής εξέδρας. Αντιθέτως, για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ο Υπουργός αρκέστηκε στην αιτιολογία που περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Λιμεναρχείου …, όπου γίνεται απλή παράθεση των κριτηρίων που τίθενται στον νόμο, όπως αυτά επαναλαμβάνονται χωρίς περαιτέρω εξήγηση, επιπλέον δε δεν αιτιολογείται ειδικώς η απόκλισή του από την τεκμηριωμένη αντίθετη γνώμη του Δήμου. Εξάλλου, ούτε από την κατατεθείσα Τεχνική έκθεση εκ μέρους του ενδιαφερομένου ή άλλα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι αντιμετωπίσθηκαν ειδικώς τα εν λόγω ζητήματα. Ως εκ τούτου, ο εξεταζόμενος λόγος πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.