ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ e-ΕΦΚΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
July 5, 2023
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΝ
August 3, 2023

Με την ΣτΕ 2637/2022 έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως κατά της αποφάσεως ανανεώσεως άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση τρίτου προσώπου-έναντι της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως- έμπροσθεν και σε προβολή του ξενοδοχείου της:

….

  1. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ο νομοθέτης, προκειμένου να επιτρέψει την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής με σημείο εκκίνησης πλωτή εξέδρα κατέστρωσε δύο διακεκριμένες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως κοινό σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των λουομένων. Συγκεκριμένα, η απόφαση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με πενταετή ισχύ ενώ η άδεια εκμισθωτή θ.μ.α. εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Λιμεναρχείο με ενιαύσια ισχύ, η οποία ανανεώνεται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων τυπικών δικαιολογητικών. Και στις δύο διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς τούτο αίτηση, στην οποία αναγράφει, μεταξύ άλλων, τη συγκεκριμένη θέση (πόστο) στην οποία προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητά του, καθώς και τις εναλλακτικές θέσεις που τυχόν επιθυμεί. Το αίτημά του για έκδοση των οικείων αδειών εγκρίνεται κατ’ αρχήν ή απορρίπτεται από την Επιτροπή του ως άνω άρθρου 35 του ΓΚΛ, η οποία καθορίζει με το οικείο πρακτικό της, το οποίο αποτελεί σύμφωνη γνώμη για τη έκδοση της απόφασης τοποθέτησης πλωτής εξέδρας και προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εκμισθώσεως θ.μ.α. (ΣτΕ 2992/2017), πλην άλλων, και τη θέση για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η άδεια, με εκτίμηση πρόσφορων προς τούτο κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στον προαναφερθέντα Κανονισμό, όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η προστασία των λουομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, τυχόν ζητήματα από τη γειτνίαση διαφόρων εκμισθωτών, η απόφαση δε της επιτροπής που δέχεται ή απορρίπτει το υποβληθέν αίτημα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη (ΣτΕ 1380/2022 και ΣτΕ 2992/2017, 1039/2013, 851/2010). Η ίδια εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει χώρα και στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας εκμίσθωσης θ.μ.α., οπότε η αρμόδια λιμενική αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με την διατηρούμενη σε ισχύ παρ. 7 του άρθρου 23 του ΓΚΛ με αρ. 20, οφείλει, εκτός του ελέγχου των αναφερόμενων στο άρθρο 6 παρ. 2 της κ.υ.α. τυπικών δικαιολογητικών, να διαπιστώνει ότι δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη συγκεκριμένη θέση στην οποία ασκείται η δραστηριότητα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια εκμίθωσης θ.μ.α., σε σχέση και με το είδος και τον αριθμό μονάδων των εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

    14. Επειδή, με την δεύτερη αίτηση προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Λιμενάρχη …με την οποία ανανεώνεται η άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α. του παρεμβαίνοντος δεν είναι νόμιμη διότι, λόγω των συνεχών ανανεώσεων της άδειας, δεν έχει μεσολαβήσει κρίση του αρμοδίου οργάνου για τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης της εν λόγω επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

    15. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν στο ιστορικό, πράγματι, η προσβαλλόμενη απόφαση ανανέωσης της άδειας εκμίσθωσης θ.μ.α. είναι ακυρωτέα διότι δεν επανεξετάσθηκε εάν στην περιοχή δραστηριοποίησης του παρεμβαίνοντος έχουν αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των λουομένων, σε σχέση με το είδος και τον αριθμό των εκμισθούμενων από τον παρεμβαίνοντα θ.μ.α., ιδίως ενόψει του ότι, εν προκειμένω, έχει παρέλθει μακρός χρόνος από την αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, από τα αρμόδια όργανα, όταν είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α. και τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας ήδη στην εταιρεία «….» (βλ. από …πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 34 του ΓΚΛ με α.ρ 20 και την …2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων). Εν τούτοις, η αρμόδια Λιμενική Αρχή αρκέστηκε στη διαπίστωση των τυπικών μόνον προϋποθέσεων για την ανανέωση της άδειας εκμισθωτή θ.μ.α. του παρεμβαίνοντος. Τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι η Επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ με αρ. 20 εξέδωσε τα προσβληθέντα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά πρακτικά και έχει ήδη διαγνώσει τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, συναρτώμενους με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των λουομένων, που επιβάλλουν τη μετακίνηση και της πλωτής εξέδρας και της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμίσθωσης θ.μ.α. του παρεμβαίνοντος από το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας «…».