ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ
March 3, 2021
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
November 5, 2021

Με το Πρακτικό ΠΣ 16/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κρίθηκε ότι επί δικαστικής ακύρωσης της παραλείψεως μονιμοποιήσεως προσώπου στην βαθμίδα του Λέκτορα, η πλήρης συμμόρφωση του οικείου ΑΕΙ περιλαμβάνει την αναδρομική μονιμοποίησή του από τον χρόνο που είχε υποβάλει την σχετική αίτηση για μονιμοποίηση, με αναδρομική καταβολή των αντίστοιχων μισθολογικών παροχών:

Αριθμός: ΠΣ16/2021

Πρακτικό συνεδριάσεως

του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων – Τμήμα Β΄

(άρθρο 2 του ν. 3068/2002)

3. …Στην περίπτωση της ακύρωσης της παράλειψης μονιμοποίησης, η Διοίκηση οφείλει, εφόσον συντρέχει, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου, νόμιμη περίπτωση μονιμοποίησης του αιτούντος, να τον διορίσει αναδρομικά με όλες τις εντεύθεν συνέπειες. Η Διοίκηση είναι, καταρχήν, υποχρεωμένη να καταβάλει αναδρομικές αποδοχές (βλ. πρακτικά του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 20, 17 και 10/2020, 10, 9, 5/2019, 21/2018, 3/2016, 13/2015, 100/2010, 3, 38/2008 κ.ά.). Εξάλλου, η αναγνώριση της υποχρέωσης της Διοικήσεως να καταβάλει αναδρομικά αποδοχές εξυπηρετεί, περαιτέρω, την αρχή της οικονομίας της δίκης, η οποία επιτάσσει την ταχεία επίλυση της διαφοράς, διότι έτσι αποφεύγεται η άσκηση άσκοπων ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οίκοθεν νοείται ότι ο έλεγχος της συμμόρφωσης της Διοίκησης εξικνείται στην αναγνώριση της καταρχήν υποχρέωσης αυτής να καταβάλει αναδρομικές αποδοχές και δεν μπορεί να επεκταθεί στον τρόπο υπολογισμού ή στο ύψος των αποδοχών αυτών, καθόσον οποιαδήποτε ασυμφωνία για τα ζητήματα αυτά είναι δυνατόν να αχθεί σε δικαστική κρίση ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, κατόπιν άσκησης του κατάλληλου ένδικου βοηθήματος (βλ. πρακτικά του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 20/2020).
….
5. Επειδή, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το 13503/22.3.2021 έγγραφό του, αφενός μεν διαβίβασε στο Δικαστήριο α) την 13368/18.3.2021 (μεταγενέστερη της ασκήσεως της κρινόμενης αιτήσεως) απόφασή του περί μονιμοποιήσεως της αιτούσης «σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο “….”, του Τμήματος…., της Σχολής ….του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων… επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα» – σύμφωνα δε με την εν λόγω απόφαση «Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ από 9 Νοεμβρίου 2018»- και β) το 13368/18.3.2021 έγγραφό του προς το Εθνικό Τυπογραφείο σχετικά με τη δημοσίευση της ανωτέρω αποφάσεώς του, αφετέρου δε ζητεί την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως, καθόσον το καθ’ ου, ενόψει των προεκτεθέντων, «συμμορφώθηκε πλήρως με το σκεπτικό και διατακτικό της 126/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων».

6. Επειδή, ήδη, η αιτούσα, με το από 22.3.2021 υπόμνημά της προβάλλει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοικήσεως περιλαμβάνει την αναδρομική μονιμοποίησή της στη βαθμίδα του Λέκτορος με όλες τις εκ τούτου συνέπειες, μεταξύ των οποίων «το δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών». Ενόψει δε του ότι με την 13368/18.3.2021 απόφαση του Πρύτανη μονιμοποιήθηκε αναδρομικώς από 9.11.2018 και όχι από 8.8.2018 (χρονολογία υποβολής, όπως προεκτέθηκε, της αιτήσεώς της για μονιμοποίηση), στοιχειοθετείται εν προκειμένω πλημμελής συμμόρφωση του καθ’ ου προς την Α126/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Περαιτέρω, με το ίδιο υπόμνημα, η αιτούσα επισημαίνει ότι η εν λόγω πλημμελής συμμόρφωση προκύπτει και από το ότι η ανωτέρω πράξη του Πρύτανη περί μονιμοποιήσεώς της δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, συνεπώς, δεν έχει αποκτήσει νόμιμη υπόσταση.

7. Επειδή, ενόψει των εκτεθέντων στην τρίτη σκέψη, αναγκαίο περιεχόμενο της συμμόρφωσης προς την Α126/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και, κατ’ επέκταση, συνταγματική υποχρέωση της Διοικήσεως, αποτελεί η πρόσδοση στη μονιμοποίηση της αιτούσης αναδρομικής ισχύος, αφενός από την κατάθεση της σχετικής αιτήσεώς της (8.8.2018) και αφετέρου ως προς όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένων και των μισθολογικών – με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών – ούτως ώστε η αιτούσα να βρεθεί στη θέση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη παράλειψη μονιμοποιήσεώς της. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η συμμόρφωση του καθ’ ου Πανεπιστημίου προς την Α126/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν είναι πλήρης, κατά το μέρος που η μονιμοποίηση της αιτούσης ως Λέκτορος στερείται αναδρομικής ισχύος από την 8η.8.2018, με την καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών αποδοχών (ΣτΕ 2887/2008, 2350/1994). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ. 61/2004 (Α΄ 54), πρέπει το καθ’ ου να κληθεί να συμμορφωθεί πλήρως, κατά τα προεκτεθέντα, προς την ανωτέρω απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού.