ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
September 1, 2021

Με την με αρ.1301/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κρίθηκε παράνομη η επιβολή προσθέτων τελών σε ταμειακώς βεβαιωθείσες πράξεις επιβολής ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δεν είχε προηγηθεί η αποστολή ατομικής ειδοποιήσεως χρεών στην εργοδότρια επιχείρηση, ώστε να καταστούν οι κύριες οφειλές της ληξιπρόθεσμες:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ 7ο
Αριθμός Απόφασης Α 1301/ 2021

9. Επειδή, περαιτέρω, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. οργανώνεται συνεκτικό σύστημα είσπραξης δημοσίων εσόδων, με σκοπό, το μεν, να καθίσταται δυνατή και να μη ματαιώνεται η, συνταγματικώς άλλωστε, επιβαλλομένη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), είσπραξη των χρεών προς το Δημόσιο, με παράλληλη, όμως, έγκαιρη ενημέρωση του οφειλέτη του, ο οποίος δύναται να ασκεί επικαίρως τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που του παρέχει ο νόμος. Στο πλαίσιο αυτό, ο οφειλέτης του Δημοσίου, εις βάρος του οποίου έχει ήδη γίνει η εν ευρεία εννοία βεβαίωση του οφειλομένου ποσού, την οποία μπορεί, κατά κανόνα, να αμφισβητήσει δικαστικώς, με τη διεξαγωγή διαγνωστικής δίκης, πληροφορείται, με κοινοποίηση προς αυτόν της ταμειακής βεβαίωσης του χρέους ή της ατομικής ειδοποίησης, τη νομιμότητα της οποίας δύναται, βεβαίως, να αμφισβητήσει δικαστικώς, με τη διεξαγωγή δίκης περί την εκτέλεση, ότι υπάρχει πλέον εις βάρος του νόμιμος τίτλος (εν στενή εννοία βεβαίωση) και ότι έχει ήδη καταστεί οφειλέτης. Εννοείται ότι, χωρίς την κοινοποίηση αυτή, δεν δύναται να χωρήσει εγκύρως η περαιτέρω διαδικασία. Έννομη συνέπεια τούτου, είναι το μεν ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ευθέως εκ του νόμου (άρθρο 5 Κ.Ε.Δ.Ε.), πότε το βεβαιωμένο χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο, το δε, ευθέως, πάλι εκ του νόμου (άρθρο 7 Κ.Ε.Δ.Ε.), ότι από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, είναι δυνατή η λήψη εις βάρος του αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη του χρέους.

10. Επειδή, εξάλλου στο άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α΄89) με τον τίτλο «Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών» ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3232/2004 (Α΄48), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους… Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό. Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4. του ν. 4158/2013 (Α΄126)που αντικατέστησε το άρθρο 1&ΙΑ΄ υποπαράγραφος ΙΑ.2. περ.11, ορίστηκε ότι «Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α` 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α` 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013

….
13. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα στρέφεται κατά των προαναφερόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, με τις οποίες έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς σε βάρος της, κύριες εισφορές ποσών 3.727,07 ευρώ, 3.115,48 ευρώ, 3.522,13 ευρώ, 4.504,83 ευρώ, 5.290,39 ευρώ, 5.002,20 ευρώ και 7.413,65 ευρώ, τα οποία –σύμφωνα με τον από 01-03-2019 Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη του Β΄ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο Αθηνών, είχαν ανέλθει, μετά την επιβολή πρόσθετων τελών, στα συνολικά ποσά των 9.043,61 ευρώ, 7.788,69 ευρώ, 8.805,31 ευρώ, 11.262,05 ευρώ, 13.225.95 ευρώ, 12.505,45 ευρώ και 18.534,07 ευρώ, και ζητεί την ακύρωσή τους, καθώς και του προαναφερόμενου Πίνακα Χρεών, προβάλλοντας ότι: …β) Οι προαναφερόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, ο αναφερόμενος, από 01-03-2019 Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Χρεών που αναφέρει τις σχετικές, βεβαιωθείσες κύριες εισφορές με την επιβολή πρόσθετων τελών, πρέπει να ακυρωθούν, δοθέντος ότι το Β΄ Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο Πειραιά δεν της κοινοποίησε ατομική ειδοποίηση των οφειλών που βεβαιώθηκαν ταμειακώς με τις υπ ‘αριθμ. έξι (6) ταυτάριθμες,182/23-04-2018 και 21/18-01-2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, και ως εκ τούτου, παρανόμως συμπεριλήφθηκαν στον από 01-03-2019 Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών τα ανωτέρω συνολικά ποσά κύριων εισφορών και πρόσθετων τελών που αναφέρονται στις ανωτέρω ταμειακές βεβαιώσεις (συνολικά ποσά 9.043,61 ευρώ, 7.788,69 ευρώ, 8.805,31 ευρώ, 11.262,05 ευρώ, 13.225.95 ευρώ, 12.505,45 ευρώ και 18.534,07 ευρώ στον από 01-03-2019 Πίνακα Χρεών και παρανόμως κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και υπολογίστηκαν ως προς αυτά πρόσθετα τέλη, καθόσον ως προς την ταμειακή βεβαίωση ισχυρίζεται είχε λάβει γνώση ,το πρώτον στις 18-04-2019, με τον από 01-03-2019 πίνακα ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλέτη που είχε αποστείλει με έκθεση απόψεων το Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας, κατά την εκδίκαση δύο αιτήσεων που είχε ασκήσει η ανακόπτουσα κατά του ανωτέρω Κ.Ε.Α.Ο, ήτοι μετά την έκδοση των, ως άνω, προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης. γ) Ο από 01-03-2019 Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη πάσχει ακυρότητας, δεδομένου ότι παρανόμως καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα Κ.Ε.Α.Ο- τα ταμειακώς βεβαιωθέντα, με τις ήδη προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, ποσά κύριων εισφορών, πλέον προσαυξήσεων, με αποτέλεσμα να περιληφθούν στον ανωτέρω Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, καθόσον ουδέποτε προηγήθηκε στην ίδια η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, σε σχέση με τις ανωτέρω οφειλές της και την επιβολή πρόσθετων τελών και δεν ενημερώθηκε νομίμως για την ύπαρξή τους, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί παράνομος ο ληξιπρόθεσμος χαρακτήρας των ανωτέρω οφειλών. δ) Με τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης ( έξι (6) ταυτάριθμες, υπ’ αριθμ. 182/23-04-2018 και 21/18-01-2018 πράξεις) της επιβλήθηκαν μεν πρόσθετα τέλη αλλά καθίσταται παντελώς ασαφές σε τί ακριβώς αντιστοιχούν τα πρόσθετα τέλη, ποιός είναι ο χρόνος υπολογισμού τους, το εάν ενσωματώνουν προσαυξήσεις κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. και από πότε υπολογίζονται και δεν υπάρχει αναλυτική αποτύπωση του τρόπου υπολογισμού των ταμειακώς βεβαιούμενων ποσών, προκειμένου να γνωρίζει η ανακόπτουσα το είδος και το ποσό κάθε ταμειακώς βεβαιούμενης οφειλής.

15. Eπειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν στη μείζονα σκέψη , το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 702/1977 και 63 του Κ.Δ.Δ., κατά των πράξεων επιβολής εισφορών, πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών κ.λπ. σε βάρος οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να ασκηθεί προσφυγή, εντός εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, ήτοι μετά την κοινοποίηση ,στον καθ ΄ου οι επιβληθείσες εισφορές, της απορριπτικής απόφασης της Τ.Δ.Ε. ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών προς άσκηση ένστασης ενώπιον της Τ.Δ.Ε. που αρχίζει από την κοινοποίηση των πράξεων επιβολής εισφορών ή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών στον καθ΄ου η επιβολή τους. β) Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 και την περ. Δ΄ της υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ. 25379/312/2013 Υ.Α, η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ταμειακώς βεβαιωθεισών οφειλών προς το Δημόσιο και η χορήγηση προθεσμίας είκοσι (20) ημερών προς εξόφληση αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για να καταστούν οι οφειλές αυτές ληξιπρόθεσμες και να επιβληθούν επί αυτές πρόσθετα τέλη….τα πρόσθετα τέλη επί των ανωτέρω πράξεων ταμειακής βεβαίωσης που διαλαμβάνονται στον από 01-03-2019 Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη ( 5.316, 54 ευρώ, 4.673,21 ευρώ, 5. 283,18 ευρώ, 6.757, 22 ευρώ, 7.935,56 ευρώ, 7.503,25 ευρώ και 11. 120, 42 ευρώ) στα συνολικά ποσά των 9.043,61 ευρώ, 7.788,69 ευρώ, 8.805,31 ευρώ, 11.262,05 ευρώ, 13.225.95 ευρώ, 12.505,45 ευρώ και 18.534,07 ευρώ) και αντιστοιχούν στην υπ’ αριθμ. 21/18-01-2018 πράξη ταμειακής βεβαίωσης και στις έξι (6) ταυτάριθμες, υπ’ αριθμ. 182/23-04-2018 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, έχουν επιβληθεί παρανόμως στην ανακόπτουσα, καθόσον, πριν από την επιβολή τους, δεν είχε αποσταλεί ατομική ειδοποίηση στην ανακόπτουσα, προκειμένου να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι κύριες οφειλές που είχαν βεβαιωθεί ταμειακώς με τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Συνεπώς, λόγω της παράνομης επιβολής των ανωτέρω πρόσθετων τελών, πρέπει να τροποποιηθεί ο από 01-03-2019 Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη και να ισχύσει, μόνο ως προς τα ποσά των κύριων εισφορών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς με τις ανωτέρω πράξεις ταμειακής βεβαίωσης.

16. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη ανακοπή να απορριφθεί κατά το μέρος που αφορά τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, να γίνει εν μέρει δεκτή κατά το σκέλος που αφορά τον από 01-03-2019 Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη και να τροποποιηθεί ο ανωτέρω Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με διατήρηση των βεβαιωθεισών κύριων εισφορών που αφορούν τις ανωτέρω πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και διαγραφή των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω κύριες εισφορές.