ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
April 24, 2020

Ακύρωση πράξης καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη αποδείξεως εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων του ΙΚΑ του χρόνου απασχολήσεως του μισθωτού-καθηγητή ΙΕΚ για το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του διενεργηθέντος επιτόπιου ελέγχου και μέχρι την έκδοση της οικείας ΠΕΕ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α3525/2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-9ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

  1. Επειδή, περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι εάν ο εργοδότης τηρεί προσηκόντως τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εκπληρώνει γενικά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί, τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ φέρουν πλήρως το βάρος της απόδειξης ότι τα ασφαλιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται από τον εργοδότη είναι εικονικά. Αντίθετα, εάν ο εργοδότης δεν τηρεί τα στοιχεία ή αθετεί τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις πιο πάνω διατάξεις, σχετικά με την απόδειξη του αριθμού των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση, του είδους και του χρόνου απασχόλησης και του ύψους των αποδοχών, τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ μπορούν να προσδιορίζουν τις καταβλητέες εισφορές με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης ασφαλιστικής σχέσης, που καθορίζονται από αυτά, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους (βλ. ΣτΕ 3896/2014, 152/2013, 319/2011, 3934/2010, 2609/2006, 3595/1999 7μ.). Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, η εν λόγω κρίση θα πρέπει να συνάγεται με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο και να στηρίζεται σε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, συνεκτιμωμένων και αυτών, που τυχόν επικαλείται και προσκομίζει ο εργοδότης, ο οποίος φέρει πλέον το βάρος της απόδειξης περί των αντιθέτων. Σε περίπτωση, πάντως, προσβολής πράξης της οικείας ΤΔΕ του ΙΚΑ, η οποία κρίνει επί ένστασης κατά πράξης επιβολής ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν προσδιορισθεί με βάση την ανωτέρω παρεχομένη στα όργανα του ΙΚΑ ευχέρεια, τα διοικητικά δικαστήρια υποχρεούνται να αποφανθούν για τη νομιμότητα της κρίσης των οργάνων του ΙΚΑ εν όψει των ισχυρισμών που προβάλλονται με την προσφυγή και των στοιχείων που προσκομίζονται προς απόδειξή τους (πρβλ. ΣτΕ 127/2017, 4394/2014, 1346/2012, 3934/2010).
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στις 23.3.2010 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας, επιχείρησης ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης…. Κατά τον έλεγχο συντάχθηκε η …./23.3.2010 έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας ο …..κατελήφθη να απασχολείται ως καθηγητής, χωρίς να έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ, ο δε ίδιος δήλωσε ενυπόγραφα ότι ασφαλιζόταν στο….. Η έκθεση ελέγχου απεστάλη στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ…., στο οποίο η προσφεύγουσα κλήθηκε με το από …/10.6.2010 έγγραφο να προσκομίσει στοιχεία όσον αφορά στην απασχόληση, μεταξύ άλλων, και του προαναφερόμενου καθηγητή… Κατόπιν αυτού, τα όργανα του ως άνω Υποκαταστήματος προχώρησαν στην έκδοση: α) της Μ…/2012 ΠΕΕ, με την οποία καταλογίστηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας ασφαλιστικές εισφορές ύψους 4.601,08 ευρώ, για την ασφαλιστική τακτοποίηση του εν λόγω καθηγητή για τους 3ο-6ο/2010, 10ο/2010 – 6ο/2011 και 10ο/2011 – 3ο/2012, υπολογιζόμενων βάσει των περιόδων των χειμερινών (1/10 -14/2) και εαρινών εξαμήνων (16/2 – 30/6) και βάσει των αποδοχών των ΣΣΕ καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης νομού Αττικής, και β) της Μ…/2012 ΠΕΠΕΕ, με την οποία καταλογίστηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας πρόσθετες επιβαρύνσεις σε ποσοστό 30% επί των ως άνω εισφορών, ύψους 1.380,32 ευρώ, λόγω υποβολής ανακριβούς ΑΠΔ για τον ανωτέρω εργαζόμενο. Κατά των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων η προσφεύγουσα άσκησε την …/2012 ένσταση, υποβάλλοντας, επιπλέον, το …/16.8.2012 έγγραφό της, με το οποίο ζήτησε να διενεργηθεί επανέλεγχος, προκειμένου να υπολογιστεί ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, μεταξύ άλλων, και για τον εν λόγω εργαζόμενο. Προσκόμισε δε την …/6.8.2012 βεβαίωση προϋπηρεσίας του ως άνω εργαζομένου, όπως έχει δηλωθεί στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), το περιεχόμενο της οποίας βεβαιώνεται ως αληθές από το Διευθυντή ΓΓΔΒΜ, στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω καθηγητής δίδασκε στο ΙΕΚ από το χειμερινό εξάμηνο του διδ. έτους 1998 – 1999 έως και το εαρινό εξάμηνο του διδ. έτους 2009 – 2010, κατά δε το τελευταίο εξάμηνο από 22.2.2010 – 23.6.2010 δίδαξε τα μαθήματα της ανατομίας – φυσιολογίας, μικροβιολογίας και νοσολογίας (για 112 ώρες συνολικά). Σύμφωνα δε με την …/24.10.2014 εισήγηση της υπηρεσίας, η επιχείρηση, αν και προσκλήθηκε δεν προσκόμισε τα αναλυτικά εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματά της, με αποτέλεσμα, κατά τον επανέλεγχο, ο υπολογισμός των ημερών και των αποδοχών να γίνει, αφενός, με αναγωγή στο πραγματικό ημερολόγιο ανά εβδομάδα και μήνα και με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της επιχείρησης που είχε υποβάλει στον ΟΕΕΚ, αφετέρου, βάσει του ημερομισθίου ΣΣΕ καθηγητών ΙΕΚ και σύμφωνα με τις καταστάσεις που είχαν κατατεθεί στον ΟΕΕΚ… Αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, η ΤΔΕ με την προσβαλλόμενη …/3.3.2015 απόφασή της απέρριψε την ένσταση της προσφεύγουσας, με την αιτιολογία ότι οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα, μεταξύ άλλων, σε ΙΕΚ υπάγονται για την απασχόληση τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, διότι εργάζονται υπό συνθήκες εξαρτημένης εργασίας, ασφαλίζονται δε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 5 της 4565/8.6.1993 ΥΑ (438/Β/18.06.1993) για κάθε εξάμηνο κατάρτισης, βάσει της κατάστασης που υποβάλλει ο εργοδότης στον ΟΕΕΚ, ότι ο εν λόγω εργαζόμενος βρέθηκε να απασχολείται χωρίς να έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ, και ότι ο υπολογισμός των εισφορών έγινε για τα εαρινά και χειμερινά εξάμηνα του διαστήματος 3ο/2010 -3ο/2012, βάσει των αποδοχών των ΣΣΕ φροντιστών μέσης εκπαίδευσης νομού Αττικής, αφού η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε αντίθετα στοιχεία, όσα, πάντως, προσκόμισε, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη διότι είναι ενδεικτικά και όχι αποδεικτικά.

    13. Επειδή, περαιτέρω, η προσφεύγουσα παραπονείται ότι η μισθολογική περίοδος για την οποία επιβλήθηκαν εισφορές υπολογίστηκε για το χρονικό διάστημα μεταξύ της διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου στις 23.3.2010 και της συντάξεως της από 7.6.2012 έκθεσης ουσιαστικού ελέγχου, χωρίς τούτο να ανταποκρίνεται στην πραγματική απασχόληση του καθηγητή και χωρίς, εξάλλου, να βρίσκει έρεισμα σε κανένα στοιχείο του φακέλου, αντιθέτως, όπως υποστηρίζει, ο εργαζόμενος αυτός απασχολήθηκε μόνον από 22.2.2010 έως 23.6.2010, διδάσκοντας τα μαθήματα της ανατομίας – φυσιολογίας, μικροβιολογίας και νοσολογίας για 112 ώρες συνολικά, χωρίς να επαναπροσληφθεί κατά τα επόμενα εξάμηνα. Συνεπώς, η προσφεύγουσα ζητά, επικουρικώς, να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση της ΤΔΕ και να γίνει δεκτή η απασχόλησή του μόνον για το διάστημα αυτό, βάσει του οποίου, όπως προβάλλει, ακόμη και βάσει του ημερομισθίου που εφάρμοσε το ΙΚΑ, το οποίο η ίδια θεωρεί εσφαλμένο, θα έπρεπε να της επιβληθούν τα ποσά 998,56 ευρώ με την ΠΕΕ και 299,60 ευρώ με την ΠΕΠΕΕ. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών της αυτών επικαλείται και προσκομίζει τα εξής στοιχεία: α) την προαναφερθείσα …../6.8.2012 βεβαίωση προϋπηρεσίας του ως άνω εργαζομένου, και β) το …….18.12.2009 έγγραφο του ΟΕΕΚ προς τα ιδιωτικά ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ με το οποίο καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων εαρινού εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2009 – 2010, με έναρξη στις 22.2.2010 και λήξη στις 15.6.2010 για τα ΙΙΕΚ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) εφόσον η προσφεύγουσα δεν τήρησε τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο σχετικά με την απασχόληση του εν λόγω μισθωτού, τα δεδομένα της ασφαλιστικής σχέσης, μεταξύ των οποίων, ο χρόνος απασχόλησης, επιτρεπόταν να καθοριστούν από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ κατά την κρίση τους, όπως έγινε δεκτό ερμηνευτικώς, με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο και βάσει κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου, β) ναι μεν η κρίση των ασφαλιστικών οργάνων ως προς τον υπολογισμό των συγκεκριμένων ημερών και ωρών εργασίας του εργαζόμενου έγινε με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της επιχείρησης που είχε καταθέσει στον ΟΕΕΚ και με αναγωγή στο πραγματικό ημερολόγιο ανά εβδομάδα και μήνα, ωστόσο, το συμπέρασμα των ιδίων οργάνων ως προς το ότι η ανωτέρω απασχόληση εκτείνεται χρονικά και μετά το πέρας του τρέχοντος κατά τον επιτόπιο έλεγχο εαρινού εξαμήνου (22.2.2010 – 23.6.2010), ήτοι έως τον 3ο/2012, δεν συνάγεται κατ΄ ανάλογο ενδεδειγμένο τρόπο, αφού δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο (επί παραδείγματι, νέος επιτόπιος έλεγχος κατά το χρόνο αυτό, ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καταγγελία της σύμβασης ή αναγγελία αποχώρησης) ή άλλο δεδομένο αντίθετο προς τη θεωρημένη από το ΟΕΕΚ βεβαίωση προϋπηρεσίας που έθεσε στη διάθεσή τους ο εργοδότης, στην οποία ο εργαζόμενος εμφαίνεται να δηλώθηκε ως καθηγητής του ΙΙΕΚ έως τις 23.6.2010, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εργαζόμενος αυτός αποδείχθηκε ότι απασχολήθηκε μόνον κατά το εν λόγω εαρινό εξάμηνο και, για το λόγο αυτό, ο καταλογισμός των εισφορών και πρόσθετων επιβαρύνσεων εχώρησε νομίμως μόνον έως τη λήξη του στις 23.6.2010, ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση της ΤΔΕ, καθ΄ ο μέρος έκρινε τα αντίθετα, ήτοι για τους 10ο/2010 – 6ο/2011 και 10ο/2011 – 3ο/2012, δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί κατά το αντίστοιχο σκέλος.