ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
June 11, 2023
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
September 15, 2023

Δημοσιεύθηκε η με αρ.148/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που έκανε δεκτή αγωγή κτηνιάτρων με την οποία ζήτησαν να υποχρεωθεί η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να τους καταβάλει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:

« Ως εκ τούτου οι ενάγοντες, εκ του αντικειμένου της ειδικότητάς τους, της φύσεως της εργασίας τους και της περιγραφής των καθηκόντων τους, κατά τα προεκτεθέντα είτε χειρίζονται καθημερινά επικίνδυνες χημικές ουσίες, είτε έρχονται καθημερινά σε επαφή με μολυσματικούς παράγοντες σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις προσκομιζόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις του. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση του προβλεπομένου από την παρ. 1 του άρθρ. 15 του Ν. 4024/2011 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθείσα υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24-02-2012 ΚΥΑ επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την οποία τίθενται αφενός η φύση των ασκουμένων καθηκόντων, υπό την έννοια της πιθανής εκθέσεως των υπαλλήλων σε νοσογόνους παράγοντες και γενικότερα της επιβαρύνσεως της υγείας τους λόγω της επαφής τους με μολυσματικούς μικροοργανισμούς και επιβλαβείς χημικές ουσίες, αφετέρου ο συνήθης χώρος παροχής της υπηρεσίας τους, ιδίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και ότι η καταβολή του εν λόγω επιδόματος αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων εκείνων, που, είτε εκτελούν επικίνδυνα για την υγεία τους καθήκοντα, είτε εργάζονται σε περιβάλλον, που εγκυμονεί αυξημένους για την υγεία τους κινδύνους (ΣτΕ 2368/2017), συνάγεται ότι η απασχόληση των εναγόντων , η οποία λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον που εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για την υγεία, παρίσταται επικίνδυνη, καθόσον συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό, της έκθεσή τους σε ανθυγιεινούς και μολυσματικούς παράγοντες με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και ως εκ τούτου παρανόμως αποκλείστηκαν αυτοί από την καταβολή του ενδίκου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».