ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
June 29, 2023

Μετά τις αποφάσεις 148/2023 του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής και 96/2023 του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο και οι οποίες έκριναν ότι οι κτηνίατροι δικαιούνται του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εξεδόθη ομοίως και η με αρ.Α293/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης που δέχτηκε τα εξής:

Ε π ε ι δ ή, με την κρινόμενη αγωγή, οι ενάγοντες, μόνιμοι υπάλληλοι της εναγόμενης Περιφέρειας, με την ιδιότητα του κτηνίατρου, ζητούν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση αυτής να τους καταβάλει, με τον νόμιμο τόκο, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς τους, ανέρχεται για έκαστο των δεύτερης (2ης) έως δέκατης τρίτης (13ης) των εναγόντων στο ποσό των 9.150 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/01/2022, για την πρώτη ενάγουσα στο ποσό των 7.200 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/02/2018 έως 31/01/2022, και για τον δέκατο τέταρτο (14ο) ενάγοντα στο ποσό των 4.200 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 31/01/2022, με βάση την αρχή της ισότητας, άλλως με βάση τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, ή με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού.

9. Ε π ε ι δ ή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και τις προπαρατεθείσες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο λαμβάνει, κατ’ αρχάς, υπόψη: α) ότι κριτήρια για τη χορήγηση του προβλεπομένου από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 και την, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθείσα υπ’ αρ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 ΚΥΑ επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τίθενται, αφενός η φύση των ασκουμένων καθηκόντων, υπό την έννοια της πιθανής εκθέσεως των υπαλλήλων σε νοσογόνους παράγοντες και, γενικότερα, της επιβαρύνσεως της υγείας τους, λόγω της επαφής τους με μολυσματικούς μικροοργανισμούς και επιβλαβείς χημικές ουσίες, αφετέρου ο συνήθης χώρος παροχής της υπηρεσίας τους, β) ότι η καταβολή του εν λόγω επιδόματος αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων εκείνων, που, είτε εκτελούν επικίνδυνα για την υγεία τους καθήκοντα, είτε εργάζονται σε περιβάλλον, που εγκυμονεί αυξημένους για την υγεία τους κινδύνους (Σ.τ.Ε. 2368/2017), γ) ότι οι ενάγοντες, εκ του αντικειμένου της ειδικότητάς τους, της φύσεως της εργασίας τους και της περιγραφής των καθηκόντων τους, κατά τα προεκτεθέντα, έρχονται καθημερινά σε επαφή με μολυσματικούς παράγοντες και απασχολούνται, αποκλειστικώς, σε χώρους μειωμένης υγιεινής, όπως προκύπτει, άλλωστε, και από τις προσκομιζόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις τους. Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η απασχόληση των εναγόντων, που λαμβάνει χώρα, αποκλειστικώς, σε περιβάλλον που εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για την υγεία, παρίσταται επικίνδυνη, καθόσον συνεπάγεται, σε μεγάλο βαθμό, την έκθεσή τους σε ανθυγιεινούς και μολυσματικούς παράγοντες, με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας τους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Επομένως, παρανόμως αποκλείσθηκαν αυτοί από την καταβολή του ενδίκου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, απορριπτομένων, ως αβασίμων, των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγόμενης.

Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες (1η, 2ο, 4ο, 5η, 6ο, 7ο, 8η, 9η, 10η, 11η έως και 13η αυτών) το συνολικό ποσό των 5.550,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 και την, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθείσα υπ’ αρ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ύψους 150,00 ευρώ μηνιαίως, που δεν τους χορηγήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως και τον Ιανουάριο του έτους 2022 (150,00 ευρώ χ 37 μήνες), κατά μερική αποδοχή του αγωγικού αιτήματος, ενώ στον δέκατο τέταρτο (14ο) ενάγοντα η εναγόμενη οφείλει να καταβάλει το ποσό των 4.200,00 ευρώ (150 Χ 28 μήνες). Τα ανωτέρω, δε, ποσά οφείλει το εναγόμενο νομιμοτόκως, ήτοι με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4607/2019 (Α’ 65/24.04.2019), από την επίδοση της αγωγής, επιμελεία των εναγόντων, στις 24/01/2022, και έως ολοσχερούς εξοφλήσεως.