ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
July 7, 2021

Με το 24/2021 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 60.000€ στα καθ’ων Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή τους στην 2040/2017 απόφαση του ΣτΕ και για την αδικαιολόγητή παράλειψή τους να προβούν σε έκδοση του προεδρικού διατάγματος αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των ΤΕΙ Πατρών και Λάρισας:

Αριθμός 24/2021
-Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας

5. Οι αιτούντες επανήλθαν με την κρινόμενη αίτηση, παραπονούμενοι για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της Διοίκησης στην 2040/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το παρόν συμβούλιο με το 4/2021 πρακτικό του διαπίστωσε ότι, παρά την παρέλευση τριών (3) ετών και έξι (6) περίπου μηνών από τη δημοσίευση της 2040/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας και πλέον του ενός (1) έτους από την επιβολή χρηματικής κύρωσης λόγω μη συμμόρφωσης με την 34/12.11.2019 απόφαση του παρόντος Συμβουλίου, η Διοίκηση δεν συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από την ακυρωτική απόφαση, αφού όχι μόνο δεν εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αιτούντων, ως είχε υποχρέωση δυνάμει των άρθρων 16 παρ. 7 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά ούτε καν προέβη, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, στην ενεργοποίηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 257 παρ. 1 του ν. 4610/2019 διαδικασίας με τη συγκρότηση της εννεαμελούς επιτροπής, παρά την παρέλευση ενός (1) έτους και εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατόπιν τούτου, έθεσε τρίμηνη προθεσμία στους συναρμόδιους κατά την προαναφερθείσα διάταξη του ν. 4610/2019 υπουργούς (Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) να συμμορφωθούν με την ακυρωτική απόφαση. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στα υπουργεία στο διάστημα μεταξύ 2.3.2021 και 5.4.2021, όπως προκύπτει από τα οικεία αποδεικτικά του επιμελητή του Δικαστηρίου.

6. Επειδή, κατά τον χρόνο συνεδρίασης του Συμβουλίου, στις 28.9.2021, δεν είχε εκδοθεί προεδρικό διάταγμα κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αιτούντων σε συμμόρφωση με την 2040/2017 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά την παρέλευση εξαμήνου από την κοινοποίηση του 4/2021 πρακτικού στα αρμόδια υπουργεία, τα οποία δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο αναφορικά με τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μη ολοκλήρωση της οικείας διαδικασίας για την έκδοση του διατάγματος και η, εντεύθεν, συνεχιζόμενη παραβίαση των συνταγματικών τους υποχρεώσεων να συμμορφωθούν με την ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η μη συμμόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση είναι αδικαιολόγητη. Κατ’ εκτίμηση δε της σημασίας της διαφοράς και των συνθηκών μη συμμόρφωσης και ειδικότερα α) της μακρόχρονης παράλειψης της Διοίκησης να ρυθμίσει κανονιστικώς σύμφωνα με τη συνταγματική της υποχρέωση (άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος) τα επαγγελματικά δικαιώματα των αιτούντων, β) της, εκ της παραλείψεως αυτής, απορρέουσας παραβίασης, επί μακρόν, των συνταγματικών δικαιωμάτων των αιτούντων στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος) και στην ακώλυτη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, και, γ) της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της συνταγματικής της υποχρέωσης (άρθρου 95 παρ. 5) να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση παρά την επιβολή ήδη χρηματικής κύρωσης για την ίδια αιτία, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Κράτους Δικαίου, επιβάλλει σε βάρος των συναρμόδιων υπουργών χρηματική κύρωση ύψους 60.000 ευρώ [7.500 ευρώ ανά αιτούντα]. Οίκοθεν νοείται ότι η καταβολή του ανωτέρω ποσού συμμέτρως στους αιτούντες δεν απαλλάσσει, αλλά αντιθέτως επιτείνει την υποχρέωση των συναρμόδιων υπουργών να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε να μην καταστεί αναγκαία νέα παρέμβαση του παρόντος Συμβουλίου.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Διαπιστώνει ότι και μετά την κοινοποίηση του 4/2021 πρακτικού του παρόντος Συμβουλίου, η Διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται προς την 2040/2017 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Υποχρεώνει τα συναρμόδια κατά το άρθρο 257 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4610/2019 υπουργεία να καταβάλουν συμμέτρως στους αιτούντες το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.