ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
November 5, 2021
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
February 5, 2023

Με τις με αρ. Α2407-2409/6.12.2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για δεύτερη φορά ακυρώθηκε από το ΣτΕ η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοικήσεως να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών ΤΕ-του Τμήματος Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων δυνάμει της νέας ισχύουσας εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 257 ν.4610/2019 που ψηφίστηκε μετά την ΣτΕ 2040/2017.

Στην σκ.14 των με αρ.2407-2409/2022 αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες έγιναν δεκτές τρεις αιτήσεις ακυρώσεως αποφοίτων Μηχανικών ΤΕ και του Συλλόγου Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, κρίθηκαν επί λέξει τα εξής:

«14. Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Διοίκηση υπείχε υποχρέωση να προβεί στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ασκώντας τη δέσμια προς τούτο αρμοδιότητα που ο νομοθέτης της χορήγησε βάσει των διαδοχικών εξουσιοδοτικών διατάξεων που μνημονεύθηκαν ανωτέρω. Ωστόσο, παρά την παρέλευση μακρού χρόνου από την ίδρυση του ανωτέρω τμήματος, ουδέποτε προέβη στην έκδοση προεδρικού διατάγματος αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους μηχανικούς του ανωτέρω Τ.Ε.Ι. Η παράλειψη αυτή της Διοίκησης να ασκήσει την ανωτέρω, δεσμία και εκ του Συντάγματος επιβαλλομένη, αρμοδιότητά της, η οποία έχει ήδη διαγνωσθεί και ακυρωθεί με δικαστική απόφαση (ΣτΕ 2040/2017) υπό το καθεστώς των προϊσχυουσών εξουσιοδοτικών διατάξεων, προς την οποία η Διοίκηση δεν συμμορφώθηκε, εξακολουθεί να υφίσταται και υπό το καθεστώς της ήδη ισχύουσας εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 257 του ν. 4610/2019. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Διοίκηση δεν προέβη στην άμεση έναρξη και ταχεία προώθηση της διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου διατάγματος, ως όφειλε εν όψει και των ειδικών συνθηκών της κρινόμενης παράλειψης, όπως αυτές παρατίθενται στην 24/2021 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης (βλ. ανωτέρω σκέψη 10), τουναντίον τόσο κατά τον χρόνο άσκησης της κρινομένης αιτήσεως (19.2.2021), όσο και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως (9.11.2021), η προβλεπόμενη στη νέα εξουσιοδοτική διάταξη διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά εκκινήσει. Η παράλειψη αυτή της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, εκ νέου στοιχειοθετηθείσα με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της από 8.10.2020 αιτήσεως των αιτούντων, αντίκειται στον νόμο και στις συνταγματικές διατάξεις που προπαρατέθησαν και παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των αιτούντων στην εργασία και στην ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας βάσει των τίτλων σπουδών που απέκτησαν. Κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί, δυνάμει του άρθρου 257 του ν. 4610/2019, στην έκδοση προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Διοίκηση, προκειμένου να προβεί, κατεπειγόντως, στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες».