ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
April 24, 2020

Χορήγηση κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου για συνέχιση και περάτωση της βασικής εκπαίδευσης ειδικού φρουρού της ΕΛΑΣ, του οποίου η πρόσληψη ανακλήθηκε και διαγράφηκε τούτος από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω συνδρομής στο πρόσωπό του κωλύματος προσλήψεως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ν7/2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Δ΄ ΤΜΗΜΑ-ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της ……/19.11.2019 απόφασης του Προϊστάμενου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ(φ. ./27.11.2019) κατά το μέρος που με αυτήν : α) ανακλήθηκε η……../13.10.2019 απόφαση του ίδιου(…) περί πρόσληψης του αιτούντος ως Ειδικού Φρουρού στην ΕΛ.ΑΣ και β) διαγράφηκε τούτος από τον από 4.10.2019 τελικό αναμορφωμένο πίνακα των πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων Ειδικών Φρουρών. Κατά της παραπάνω απόφασης ο αιτών άσκησε αίτηση ακύρωσης (ΑΚ ……/2.12.1012) για την εκδίκαση της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμα δικάσιμος.

    3. Επειδή, ο αιτών υπέβαλε στις 21.8.2019 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών, που προκηρύχθηκε με την 6000/2/6270/-ογ΄/6.8.2019 απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια, με την ………/13.10.2019 απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ προσλήφθηκαν ως ειδικοί φρουροί 1.488 υποψήφιοι που είχαν περιληφθεί στον από 4.10.2019 τελικό αναμορφωμένο πίνακα υποψηφίων που πληρούσαν τα προσόντα και είχαν κριθεί ικανοί στις προκαταρτικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αιτών. Στις 15.10.2019 ο τελευταίος έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και διατάχθηκε να παρουσιαστεί στις 17.10.2019 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Διδυμοτείχου για να ξεκινήσει την τρίμηνη, τουλάχιστον, βασική του εκπαίδευση. Με την προσβαλλόμενη, όμως, απόφαση ανακλήθηκε η παραπάνω ……./13.10.2019 απόφαση κατά το μέρος που με αυτή προσλήφθηκε ο αιτών ως Ειδικός Φρουρός στην ΕΛ.ΑΣ και διαγράφηκε τούτος από τον από 4.10.2019 τελικό πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων για το λόγο ότι υπήρχε κώλυμα πρόσληψής του το οποίο προβλέπεται τόσο στην προκήρυξη (ενότητα ΙΙ παρ.Α περιπτ.10) όσο και στο αρ.1παρ.1περιπτ.θ της 7002/12/1-κστ΄/22.7.2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (φ. Β 3010 /25-7-2019)…

    5. Επειδή, ο αιτών υποστηρίζει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι στερείται του δικαιώματος, που απέκτησε με την επιτυχία του στο σχετικό διαγωνισμό και τη σχετική πρόσληψή του, να ολοκληρώσει την τρίμηνη βασική του εκπαίδευση και, στη συνέχεια, να τοποθετηθεί, μετά την ευδόκιμη ολοκλήρωσή της, ως ειδικός φρουρός σε αστυνομική υπηρεσία. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη διακοπή της βασικής εκπαίδευσης του αιτούντος, θα επιφέρει, πράγματι, σ΄ αυτόν βλάβη ανεπανόρθωτη, διότι και αν ακόμη η αίτηση ακύρωσης γίνει τελικά δεκτή, δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών κατάταξης έτους 2019 που αποτελεί προϋπόθεση για την τοποθέτησή του. Ενόψει αυτού και συνεκτιμώντας και το ότι η άμεση διακοπή της εκπαίδευσης του αιτούντος δεν επιβάλλεται από λόγους ιδιαίτερα επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσής της κατά το μέρος αυτό, περιοριζόμενη, δηλαδή, σε μόνη τη δυνατότητα του αιτούντος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση, χωρίς να του δίδεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα, σε περίπτωση επιτυχούς περάτωσής της( τοποθέτηση σε αστυνομική υπηρεσία, μισθοδοσία κ.λ.π.) πριν εκδοθεί απόφαση επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης (πρβλ. ΕΑΣτΕ 149/2013). Κατόπιν των παραπάνω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή.