ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
April 9, 2021
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΘΩΩΣΗ
April 6, 2022

Με την με αρ. 58/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (εν συμβ.) ανεστάλη η εκτέλεση αποφάσεως Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί ανακλήσεως των αποφάσεων προσλήψεως αναπληρωτή εκπαιδευτικού κατ’αποδοχή ως προδήλως βάσιμου σχετικού λόγου αναστολής, που αφορά -κατόπιν της με αρ.1437/2021 αποφάσεως του ΣτΕ (7μελής σύνθεση)- στην εφαρμογή και επί αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ρυθμίσεως του άρθρου 20 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα με συνέπεια, εφόσον παρέλθει διετία από τον διορισμό τους, για να είναι νόμιμη η ανακλητική πράξη, να πρέπει να εκφέρεται από την Διοίκηση προσηκόντως αιτιολογημένη κρίση περί του ότι ο προσληφθείς προκάλεσε ή υποβοήθησε με δόλο την παράνομη πρόσληψή του.

ΔΕφΧανίων 58/2021 (εν συμβ.)

  1. Με την κρινομένη αίτηση, ως αναπτύσσεται με το σχετικό υπόμνημα, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω προσβαλλομένης ανακλητικής αποφάσεως κατ’ αρχάς για τον λόγο ότι είναι προδήλως βάσιμος ο προβαλλόμενος στην αίτηση ακυρώσεως πρώτος, κατά σειρά, λόγος ακυρώσεως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον λόγο αυτό ακυρώσεως, κατά παράβαση των μόνο εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα ανακλήθηκαν με την προσβαλλομένη απόφαση οι προκείμενες αποφάσεις προσλήψεως του αιτούντος ως προσωρινού αναπληρωτή Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ… για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 (ήτοι οι με αρ. πρωτ. Φ.2.5/7802/23-10-2015, Φ.2.5./12060/23-11-2016, Φ.2.5./9584/14-9-2017 και 10746/18-9-2018 αντιστοίχως), καθ’ όσον κατά τον κρίσιμο χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως είχε παρέλθει η προβλεπομένη στις ανωτέρω επικαλούμενες διατάξεις διετία από τον χρόνο εκδόσεως των ως άνω ανακληθεισών αποφάσεων προσλήψεως, χωρίς δε να συντρέχει οποιαδήποτε υπαίτια ενέργεια εκ μέρους του αιτούντος για την έκδοση των αποφάσεων αυτών προσλήψεώς του, κατ’ επίκληση του προαναφερθέντος με αρ. πρωτ. 5714/22-6-2021 εγγράφου του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κατά τα ειδικότερα στην αίτηση ακυρώσεως προβαλλόμενα. Αντιθέτως, στην με αρ. πρωτ. 12641/29-11-2021 έκθεση απόψεων του αρμοδίου οργάνου του καθ’ ου προβάλλεται ότι η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, καθ’ όσον νομίμως ανακλήθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις προσλήψεως του αιτούντος, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου μόνου του Α.Ν. 261/1968, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκτιθέμενα.

    6. Ο ανωτέρω προβαλλόμενος με την αίτηση ακυρώσεως λόγος κρίνεται προδήλως βάσιμος, δοθέντος ότι α) με την προαναφερθείσα (σκέψη 3) 1437/2021 απόφαση του Σ.τ.Ε. (επταμελούς συνθέσεως), επιλύθηκε το ζήτημα των εφαρμοστέων διατάξεων για την ανάκληση της προσλήψεως των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κρίνοντας, συγκεκριμένα, ότι εφαρμοστέες διατάξεις είναι αυτές του άρθρου 20 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (και όχι του άρθρου μόνου του Α.Ν. 261/1968), επί δε παρελεύσεως της προβλεπομένης στις εν λόγω διατάξεις διετίας προς ανάκληση της κατά παράβαση νόμου γενομένης προσλήψεως απαιτείται, προκειμένου να είναι νόμιμη η ανακλητική πράξη, να εκφέρεται από την Διοίκηση προσηκόντως αιτιολογημένη κρίση περί του ότι ο προσληφθείς προκάλεσε ή υποβοήθησε με δόλο την παράνομη πρόσληψή του, και β) στην εξεταζομένη περίπτωση η ανάκληση με την προσβαλλομένη πράξη των με αρ. πρωτ. Φ.2.5/7802/23-10-2015, Φ.2.5./12060/23-11-2016, Φ.2.5./9584/14-9-2017 και 10746/18-9-2018 αποφάσεων προσλήψεως του αιτούντος εχώρησε μετά την πάροδο διετίας από τον χρόνο εκδόσεως των αποφάσεων αυτών, χωρίς δε να εκφέρεται με την προσβαλλομένη πράξη κρίση, και δη προσηκόντως αιτιολογημένη, περί της συνδρομής ενεργειών δολίων εκ μέρους του αιτούντος οι οποίες επέφεραν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων ή ενεργειών οι οποίες υποβοηθήσαν με οποιονδήποτε τρόπο την έκδοσή τους, ούτε, άλλωστε, γίνεται επίκληση της συνδρομής τοιούτων ενεργειών στην έκθεση απόψεων του καθ’ ου αλλ’ ούτε και προκύπτει η συνδρομή τους από τον διοικητικό φάκελο . αντιθέτως, στο προαναφερθέν (σκέψη 5), με αρ. πρωτ. 5714/22-6-2021, έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης διαλαμβάνεται, κατά σαφή και ειδικό τρόπο, η κρίση περί του ότι ο αιτών δεν προκάλεσε δολίως την έκδοση των προκειμένων αποφάσεων ούτε υποβοήθησε στην έκδοσή τους. Συνεπώς, πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως καθ’ ο μέρος ανακλήθηκαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις προσλήψεως του αιτούντος, σύμφωνα με την προεκτεθείσα (σκέψη 2) διάταξη της παρ. 7 (εδ. α΄) του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989, όπως βασίμως προβάλλεται από τον αιτούντα, κατ’ απόρριψη των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του καθ’ ου.