ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
February 5, 2023

Με την εν Συμβ. 22/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων ανεστάλη η εκτέλεση πράξης ακύρωσης εκλογής μέλους ΔΕΠ σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή που είχα λάβει χώρα από το Υπ.Παιδείας στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας, λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος και λόγω των αυξημένων διδακτικών αναγκών του Ιδρύματος τις οποίες τούτος καλύπτει (διδασκαλία μαθημάτων-επίβλεψη διδακτορικής διατριβής):

 

Αριθμός Απόφασης 22/2023

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

( Α΄ ΤΜΗΜΑ)

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(άρθρο 52 του π.δ.18/1989, Α’ 8)

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο 50 ευρώ (βλ. υπ’ αρ. 594275626953 1220 0023 ηλεκτρονικό έντυπο παραβόλου), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989, ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ ….απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ακυρώθηκε η υπό στοιχεία …. απόφαση του Πρύτανη του ….Με την τελευταία .ο αιτών διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση μέλους Δ.Ε.Π, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, στο …., με γνωστικό αντικείμενο “…”.

9. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η πρόκληση στον αιτούντα δυσχερώς (τουλάχιστον) επανορθώσιμης βλάβης είναι αυταπόδεικτη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος της απώλειας, συνεπεία της προσβαλλόμενης απόφασης, της εργασίας του ,η οποία αποτελεί και την κύρια πηγή βιοπορισμού του. Πέραν τούτου, η πρόκληση δυσχερώς επανορθώσιμης οικονομικής βλάβης στον αιτούντα τεκμαίρεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και από τα προσκομιζόμενα από αυτόν αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως τη βεβαίωση αποδοχών του, από την οποία προκύπτει ότι τα ετήσια εισοδήματά του δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά, και τα αντίγραφα υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ,από τα οποία προκύπτει η δαπάνη από αυτόν, μηνιαίως, του ποσού των 610 ευρώ για τη μίσθωση κατοικιών των τέκνων του ,τα οποία φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις από τον τόπο κατοικίας του. Στην ως άνω δαπάνη δε, πρέπει να συνυπολογισθούν και οι δαπάνες διαβίωσης των ως άνω τέκνων του. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, πέραν της προκαλούμενης βλάβης στον αιτούντα, θα προκληθεί βλάβη και στο … Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές αυτού, η οποία συνίσταται στην αδυναμία διδαχής του γνωστικού αντικειμένου του αιτούντος από οποιοδήποτε άλλο μέλος ΔΕΠ του ως άνω εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ’ … έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης του Τμήματος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του εν λόγω Ιδρύματος, και την, συνεπεία τούτου, αδυναμία εξέτασης και βαθμολόγησης των διδασκουμένων από τον αιτούντα μαθημάτων, αλλά και της διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων κατά το επικείμενο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, καθώς και επίβλεψης μίας διδακτορικής διατριβής την οποία έχει αναλάβει ο αιτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει λόγος χορήγησης εν προκειμένω της αιτούμενης αναστολής. Η υπό κρίση αίτηση ,εξάλλου ,δεν είναι αρνητικού περιεχομένου ως προς τον αιτούντα και ως εκ τούτου μη δεκτική αναστολής, όπως αβασίμως ισχυρίζεται το καθ’ ου η αίτηση, καθόσον με την προσβαλλόμενη πράξη δεν απορρίπτεται αίτηση του αιτούντος, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία γι’ αυτόν μιας πραγματικής κατάστασης ευνοϊκής για τα συμφέροντα του ,αλλά με αυτήν καταργείται ένα ήδη υφιστάμενο δικαίωμά του – πραγματική κατάσταση, δηλαδή ο διορισμός – απασχόλησή του. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη πράξη είναι θετικού περιεχομένου και ως εκ τούτου ,δεκτική αναστολής.

10. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει, με βάση τα προαναφερθέντα, να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στον αιτούντα (άρθρο 36 παρ. 4 ΠΔ 18/1989)…

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει τη εκτέλεση της υπ’ αρ. πρωτ. … απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 23.06.2023 αίτησης ακύρωσης που άσκησε ο αιτών κατ’ αυτής.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.

Απαλλάσσει το καθ’ ου η αίτηση Ελληνικό Δημόσιο από τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος.

Συνεδρίασε στις 12 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο κατάστημα του Δικαστηρίου,

Για να αποφασίσει επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2023 (ΑΝ 16/2023),