ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ
April 24, 2020

Ακύρωση πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως προστίμου και εκθέσεων κατασχέσεως εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω εκλείψεως του νομίμου τίτλου δυνάμει των οποίων εξεδόθησαν-απόσβεση της σχετικής απαιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου για την εξασφάλιση της οποίας επισπεύθηκε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

 

Αριθμός Απόφασης Α6669/2019-Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά-Τμήμα 7ο Μονομελές

4.Επειδή, .από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, συνάγεται ότι προκειμένου να λάβει χώρα η εν στενή εννοία βεβαίωση (ταμειακή βεβαίωση) μίας διοικητικής εκτελεστής πράξης, με την οποία επιβάλλεται σε βάρος του διοικουμένου οποιαδήποτε κύρωση με χρηματικό περιεχόμενο ( πρόστιμο, καταλογισμός φόρου) και να συνεχιστεί περαιτέρω η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης, απαιτείται η προηγούμενη οριστικοποίηση της πράξης αυτής που αποτελεί το νόμιμο τίτλο, η οποία επέρχεται, είτε με την απόρριψη του τυχόν ασκηθέντος ουσιαστικού ενδίκου βοηθήματος κατά του νόμιμου τίτλου είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας προς άσκηση του ως άνω ενδίκου βοηθήματος. Περαιτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης του νομίμου τίτλου, επί του οποίου ερείδεται η ταμειακή βεβαίωση, κατόπιν αποδοχής του τυχόν ασκηθέντος ουσιαστικού ενδίκου βοηθήματος, καθίστανται ακυρωτέα η εκδοθείσα ταμειακή βεβαίωση και ο σχετικός λόγος ακύρωσης, επειδή αφορά την απόσβεση της απαίτησης του καθ’ ου προβάλλεται παραδεκτώς και κατά των λοιπών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται στα μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης.

6. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων που παρατέθηκαν στη μείζονα σκέψη, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. ../15-11-2013 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς, σε βάρος του ήδη ανακόπτοντος, το ένδικο πρόστιμο των 40.000 ευρώ και μετά τη σύνταξη της υπ’ αριθμ. …27-10-2017 (αύξοντα αριθμ 1201) έκθεσης κατάσχεσης εις χείρας της τράπεζας ” …” ως τρίτης, για λογαριασμό του οφειλέτη- ανακόπτοντος και της υπ’ αριθμ. …/27-10-2017 έκθεσης κατάσχεσης εις χείρας της τράπεζας “… ¨” ως τρίτης, για λογαριασμό του προαναφερόμενου και για την εξασφάλιση της απαίτησης του καθ΄ ου, συνολικού ποσού 59.560 ευρώ ( πρόστιμο 40.000 ευρώ, πλέον των νομίμων προσαυξήσεων ύψους 19.560 ευρώ), δημοσιεύτηκε η Α 4763/30-06-2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 6ο Μονομελές) ,με την οποία, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. …23-07-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, βάσει της οποίας είχε επιβληθεί το ένδικο πρόστιμο των 40.000 ευρώ που συνιστά το νόμιμο τίτλο, επί του οποίου ερείδονται η προαναφερόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης και οι προαναφερόμενες εκθέσεις κατάσχεσης και β) δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε επικαλείται το Ελληνικό Δημόσιο ότι επί της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά έχει ασκηθεί έφεση, και συνεπώς η ανωτέρω απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη, κρίνει, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου που προβάλλει ο ανακόπτων ότι η προαναφερόμενη ταμειακή βεβαίωση και οι προαναφερόμενες εκθέσεις κατάσχεσης, πρέπει να ακυρωθούν ως ερειδόμενες επί μη υφιστάμενου, πλέον, νομίμου τίτλου και διότι η απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για την εξασφάλιση της οποίας είχαν εκδοθεί οι ανωτέρω πράξεις έχει ήδη αποσβεστεί.