ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
October 7, 2022
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΔΕΔΥ & ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
January 21, 2023

Σε συνέχεια ερωτημάτων για την πρότυπη αίτηση-όχληση διακοπής παραγραφής, σύμφωνα με το από 28.12.2022 ενημερωτικό μου σημείωμα προς την ΑΔΕΔΥ, ακολουθεί σχέδιο πρότυπης αίτησης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσαρμόσουν αναλόγως του φορέα όπου υπηρετούν και του ποσού που κατά προσέγγιση διεκδικούν:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(κατ’ άρθρο 143 περ. β΄ του Ν. 4270/2014)

Του/ης …………………………………………. του ……………… και της ………………,  κατοίκου ………………………, οδός …………………………………. αρ. ………., με Α.Φ.Μ. …………………, υπαλλήλου τ.. ………………………………………………………………. που εδρεύει στη ………….…………, επί της οδού ……………………………………………….. αρ. …., Τ.Κ. ……… .

*************************

Με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 ορίστηκε ότι: «1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2) Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου … χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.»

 

Επειδή η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4354/2015, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και εμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, πέραν της απώλειας μέρους του εισοδήματός μου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-1-2016 έως 31-12-2017), είχε ως άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της καθυστέρησης της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης, την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Επειδή η ως άνω αναστολή της μισθολογικής μου εξέλιξης και η επιγενόμενη μείωση των δικαιούμενων εισοδημάτων μου τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2022, είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 103 και 22 του Συντάγματος, αλλά και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 143 περ. β΄ ν.4270/2014 η παραγραφή διακόπτεται:

β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, με την παρούσα αίτησή μου, η οποία είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκούμενη κατ’ άρθρο 143 περ. β΄ του Ν. 4270/2014 [Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις] (Α΄ 143), συνεπάγεται τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσής μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να μου καταβληθεί το ποσό των 4.000 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό προσδιορίσω με την σχετική αγωγή μου, το οποίο ποσό μου οφείλει λόγω της εφαρμογής κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 103 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

…………………. ……/12/2022

 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα