ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
September 20, 2022
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
May 10, 2023

Σε συνέχεια των υποθέσεων που χειρίζεται το δικηγορικό μας γραφείο, αναφορικά με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση ΔΔΕ προς δικαστική απόφαση του ΔΕφΠειραιά, αφού τούτη επικαλούμενη την έλλειψη αναδρομικότητας της ακυρωτικής απόφασης και το γεγονός ότι το τέκνο της αιτούσας είχε συμπληρώσει τα 4 έτη στον χρόνο της συμμόρφωσης, αρνήθηκε να της χορηγήσει αναδρομικά την άδεια ανατροφής:

 

Αριθμός Απόφασης: ΠΣ623/2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α3 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

  1. Επειδή, κατά την έννοια των άρθρων 95 παρ.5 του Συντάγματος, 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 και 4 παρ. 1 του ν. 702/1977, η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου, υποχρεούται όχι μόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από την πράξη αυτή, ανακαλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη ή δεν είχε λάβει χώρα η ακυρωθείσα παράλειψη (ΣτΕ 2557/2006, 3191/2005, 3170/2005, 2228/2005, 441/2001, 126/2000, 3053/1997, 2909/1994, βλ. και ΣτΕ πρακτικό 4/2018 του άρθρου 2 ν. 3068/2002).

….

  1. Επειδή, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι η Διοίκηση, όπως έγινε αναλυτικά δεκτό στην 2η σκέψη της παρούσας, συμμορφούμενη, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, προς την ως άνω 232/2022 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, είχε υποχρέωση να προβεί σε όλες τις ενέργειες (ακόμη και να εκδώσει πράξη αναδρομικής ισχύος), προκειμένου να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη και β) ότι εν προκειμένω η αιτούσα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας ανατροφής για τα δύο ανήλικα τέκνα της στις …2020, ήτοι σε χρόνο που και τα δύο τέκνα της ήταν μικρότερα των τεσσάρων ετών, κρίνει ότι πρέπει να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί πλήρως προς την ως άνω απόφαση, μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, χορηγώντας στην αιτούσα γονέα εκπαιδευτικό την άδεια ανατροφής του άρθρου 53 ν. 2721/1999, και για το πρώτο τέκνο της (γεν. ..2018), εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις, χωρίς να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι το τέκνο αυτό έχει ήδη συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.

    ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

    Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …προς την 232/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Α’3).

    Καλεί αυτήν να συμμορφωθεί πλήρως προς το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως,