ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
May 10, 2023
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
June 29, 2023

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών μετά το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά διαπίστωσε ομοίως την πλημμελή συμμόρφωση του Υπ.Παιδείας να συμμορφωθεί στη δικαστική απόφαση που ακύρωσε την άρνηση χορήγησης πλήρους εννεάμηνης άδειας ανατροφής νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Και στην υπόθεση αυτή το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στην δικαστική απόφαση αρνήθηκε να χορηγήσει την 9μηνη άδεια ανατροφής στην εκπαιδευτικό επειδή το τέκνο της, στον χρόνο της συμμόρφωσης είχε συμπληρώσει τα 4 έτη. Τούτο κρίθηκε παράνομο από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με το Πρακτικό με αριθμό ΠΣ 777/2023:

 

ΠΣ 777/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα Η’

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Επειδή, με δεδομένο ότι η Διοίκηση, όπως έγινε αναλυτικά δεκτό στην 3η σκέψη της παρούσας, συμμορφούμενη, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, προς την ως άνω 1824/2022 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, είχε υποχρέωση να προβεί σε όλες τις ενέργειες (ακόμη και να εκδώσει πράξη αναδρομικής ισχύος), προκειμένου να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη. Περαιτέρω, η νέα πράξη που τυχόν εκδίδει η Διοίκηση ανατρέχει αναγκαίως στο χρόνο εκείνο και διέπεται, κατ’ αρχήν από το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε τότε και όχι από το ισχύον κατά το χρόνο, κατά τον οποίο λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες συμμορφώσεως προς την ακυρωτική απόφαση (Σ.τ.Ε.2558/2009, 2228/2005, Σ.τ.Ε. πρακτικό 11/2010 του άρθρου 2 του ν.3068/2002). Συνεπώς, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, θα πρέπει να χορηγηθεί στην αιτούσα εννεάμηνη άδεια, βάσει του άρθρου 53 του ν.2721/1999, ανεξαρτήτως του ότι το τέκνο της αιτούσας έχει ήδη συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία συμπληρώσεως του τετάρτου έτους της ηλικίας η 13η.03.2022), δεδομένου ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης (22.09.2020) το τέκνο αυτής ήταν μόλις δύο (2) ετών και κάποιων μηνών, η μη χορήγηση δε της εν λόγω άδειας, με την αιτιολογία ότι το τέκνο της αιτούσας έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, θα συνιστούσε παραβίαση των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 50 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989, αλλά και του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα για αποτελεσματική έννομη προστασία.

6. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί πλήρως προς την ως άνω απόφαση, μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, χορηγώντας στην αιτούσα γονέα εκπαιδευτικό την άδεια ανατροφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 2 του ν.2721/1999 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στο άρθρο 53 παρ. 2 του ν.3528/2007, εφόσον πληρούνται και οι προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις, χωρίς να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι το τέκνο αυτό έχει ήδη συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας προς την 1824/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Η’).

Καλεί αυτήν να συμμορφωθεί πλήρως προς το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την 27 Σεπτεμβρίου 2023.